- > [ ] > >


.: :.

.. Ano Hana

ڊٰ Α ѐ ٔڊ ۈ ٪ ڐ ٰ ̑ ٱ ݪ ٔٓ ٰ ێ ٰ .. ٔێٔ ܐ ۤ ۤ

  
 
|
 
  #1  
01-07-2014, 07:32 PM
 Hayato
Hayato Hayato

 


ano, , , , , , hana,ڊٰ Α ѐ ٔڊ ۈ ٪ ڐ ٰ ̑

ٱ ݪ ٔٓ ٰ ێ ٰ ..

[mark=#99CCCC]ٔێٔ ܐ[/mark] ۤ ۤ ..
 ٔ !!

ٰ ٓ / ۈ ٰۋ Ъ ٔ /

ڊٱ / ۈ //

ʐ ٱ ٱΑ [mark=#99CCCC]ۋٱ ܐ[/mark] !

II[mark=#99CCCC] А[/mark] !!

Аێ ێ ٱ ٱ ۫ ۤٱ

ڊ ٱ ٰ ٱٓ ۤٱ ۃ

ٰٓ Αۧ ٰ ٱ ٰ ٱ ۧێ ۈ ͑ۃ
ێٰ Α ێ ǐ ۧۃ

А ڊٰ ۧ ٱ ێۃ
ڊٱ ۤ ٰۤۃ

ۈ ̑ۤ ۃ ۤ ٱۋڊ
ٰ̑ۋۃ ٱ ۋ ێ ٱٰٱٓ

ۈٰ ުٱ ێ ̑ۈێ !!

А ۈ
ۤۤ ۃ ͑ۈ

ٱ ڊٰ ٱ ێ ێ ۋٱ
●﹏● ۈ ٰ ێ͑ڊ

А ٰ ٱ ٰٓٱ ێۃ
ٰ͑ ٰێ [ێ ۤ]

ٔٱٱ ٰۃ ۈٰ
ٱ ≧◇≦

̑ۤ ێА ێٰ ێ
ێ۫ٱ ۤ ۤٱ
ۋ ٱ ێۋٓ ێ ٰ ٱ ٱ

... ٱ

[mark=#99CCCC]ٰٰٱ ... ڊ ٱ ێ[/mark]

͑ٱ   ٰڊ !!

͑ ڊ ٱٰێ ٰٓێ ۋ ٱ ۋ ٱ
ٱێ ٔ ێۈ ٱێ ٱ̑ێ Ano Hana

ۈ ٰٰ ێ ٱ̑Ȑ ۈ ǐ
ٱ :: Ano Hi Mita Hana no Namae wo
Bokutachi wa Mada Shiranai

ٱٰێ ٱ:: あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない

ٰ :: We Still Don't Know the Name
of the Flower We Saw That Day

Αٓ ٰ :: Ano Hana

ٓڊ ٔ ٱێ :: 11 ͑ۃ

ٓ ͑ۃ :: 22 ٓۃ

͑ٱ ::
ێ ۤ :: 15 ٱ / 2011
ٰ۫ ٱۤ :: 24 ۈ / 2011

Α :: Tatsuyuki Nagai

ٱۤ :: Mari Okada

ۋٰ :: Remedios

ۋڊێۈ :: A-1 Pictures

:: ڊ   / ٔ ێ

ۧ ٰ :: ۈ 13 ۃێ Αٱ ۫ۈ ۃ ٱۧڊ
ۃ ڊ ۃ ۋ Ӫ ێ

۫Ъ ̑ۈۃ ۋ ٱٓٱۃ ٰ͑ ڊ ۋ ͑ٓ ۫
ۈ ۫ ۋ ٰ ٓ

ٱٓٓ ͑ۈ ٓٱ ٰ֪ ٱ ۤ   ۤ۫ ۋ ٰۈ
ێ ڊ ٱ Α ٰۃ

ٔ ۈ ۤٓ ۋ ڊ ۋ ێ ٰ̑ێ
ٰٱ ͑ڊ ێ ێ

ۋ ۤٓ А ۧۃ ێٓۋێ ۤ
ٱێ ٓ ۤۃ ٰٰ ۈ ٔ ۈٔ ێٰ

ٱ ۤ۫ ٱ ٱٓ ۫ ٔ ʪ ۈ ێ ۫ٱ !!
ۈ ۫ٱ ۤٔٱ̑ۃ ڊ ێ

ۋ ۤٓ ̑ ۤ͑ۋۃ ٓ
ٓ ێ ڊٱێۃ ڊ ̑ Α

ٰ͑ ێێ ٔ ۫ٱ ͑ۃ ͑ۈ ٔ ٱۃ
ێ ٓ Α ٰٓٱ ٰٰٓ   ڊٰٓ ۤێ :- ێ ۈ

ٱٰ ̑ێ :- Matsuyuki Atsumu

ٱٰ ۤ ۤ ڊ ٱ :- ۋ

ۤ :- ٰٔ ٓ ٔٱٓۃ ٰ ٰٱۈۃ
ۈۈۈ ٓ ۤۈ


ۋۋ ۈ ٱ ۈ ۤڊٱ
ۈ ٱۋ ٰ ۧۤٓێ ٱۈۃ
ۋ ٰѪ ٱ ێٔ ͑ڊ ̑

ۈ ڊ ۋ ٰێ .. ٰ͑ ۋ
ٰ ۋ ڊ̑ . ٰܪ ٰٓ
ٰ͑ ٱٱ ۤٓ ێ͑

ۈ ٔڊ ٰ ۈۈۋ ٓٱ
[mark=#99CCCC]ۈ ڊ ͑ [/mark]

ٰ ۈ ٱ ۤ ۈ ۫
ۋ ۤ ٓ ٰ ٰ ێ


ۤٱ :- ێڊۋ

̑ێ :- Yadomi Jinta

ڊ :-

:- ٰۤۃ ڊ ٰٰۤ . ڐ Αٰ
ڊ ͑ۈ ۋ ێ

ۤۧۃ ڊۃ ٰڊ ۧڊ ێۃ ٱ
ێ ͑ٱ ٱ Ǫ ٓ ٔ ڊڊ ٱ
ٰ ٰ͑ ٱ ٰٓۃ .

͑ۃ ۤۃ ̑ .
ۋ ٱ ێێ ۤۧ ڊێۃ ۈ ٔ ٱٰٱٓ


ٱ ۤ :- ٰێܐ

۫ٱ :- Meiko Honma

ٱ ٱ ۤ ڊٱ ۃ :- ٰ


۫ٱ :- Αٓۃ ͑ۋۃ ۈ
͑ ٱڊ ۤێ

ٓڊ ٱ ۋ ٰ͑ ٱ ٓ
ۋ ܐ ۤ ٱ ێ Αٰێ۫

ٰ ۧ ٱ [mark=#99CCCC]ۋ ۈ͑[/mark]
ٱ ۋ ێ ̑ª۫ ڊٱێۃ

ۈ ۫ ٓ۫ ٱ ۈܪ ۈ ٱʪ
ۋ ێ ٰ Α

ۤ ٰ ܪ ٱڊێڊ ٰ ٰۋٱ ,,
۫ ۋ ێٱٰ۫ :- ̑ۈ ٱ

ٰܪ ۤ̑ێ :- Anjou Naruko

ۤ ڊٰ ۃ :- ۋ

۫ :- ۋ ٓێۃ ٱ ٓڊ
[mark=#99CCCC] ٱٱ ٰ[/mark] ٰۤѪ ۈٱ

ۤ Αٓʪ ٔێێۃ ۤ ٰ٪۫
ۤێٰ ٰۤێʪٱ ٱ͑ۃ ۫ ٱ

ٱ͑ۃ ۃ ٱ ܪ ٰۤۃ ێۃ
Ӫ ۫ . ۤ !!

͑ٓ ٱ ٓΑ ۈٰۃ ڊΑ .
ۈ ٱ ܪۈ ٓۃ ...

ۈ ۤ ̑ێ ٱ ٓ ۋ
Ȑۋ۫ ٱ ٰ̑ ۈ

ٰ ٱΑ۫ ܐ ۤ ݪ .


ۤۤ :- ێێۈ ێۋڊۋ

ێ :- Hisakawa Tetsudo

ٰ ٱ ڊٰ ٱ :- ۤۈ

ۤ :- Αٱ ٱ ڊ
ٱ ۈ ۋ ٰ ̑

ۤٓێ ٱٱٓۃ .. ۈ ڊ ۈۤۈ
ٱÐ ۫ۈ ٰ ٓٱ ۋ ۫ۋ ێ ۤ ̑
ۋ ٰ ٱٓ̑ ٱ ۈ Ð

ێٔ . ۋ ێ͑ ٱ Αۧ
ۋ ٔ Ԑ ڊ ێ .

ۋ ۋ ͑ۤ ٱ ێ ٱ ۤۋۋ
ۈ ۤٓ ێٓٓ ̑ ٰێ ٰۈۈٓ ͑

ۋ ۤٱٓ ێ ٔ [mark=#99CCCC]ۃ ێٰ[/mark]

ٱٰ ێ :- ۈۋێ ێܐ

۫ ۤ :- Tsurumi Chiriko

ٱێ ۤ ڊٰ ۃ :- ۋۋۈ


۫ :- ٱۃ ̑۫ٓ ڊ ۈ
ێ ۫ ʪٰ ڊʪ ۋ ۫

ڊ ۈ ٱ ٱ ٱۃ ˇ︿ˇ
ٰ ٱٓ ۤێ ڐ

ڊٱ ٱ ٓ ۈʪ ێ
ۈ ٔ ٰ ª ٱ Α

ٱ ٰ ٔٓۃ ێ ۈۃ ٰ۫ٱ
ۤٓ ٱۈ͑ڊ ٱٱ

ۋ ۫ ڊ ٰ ۋ ۤ ۈۋٰێ
ٰ۫ ۈ ٰ ۋ ٰ ۈێ

ۈ ܪ [mark=#99CCCC]ۤ͑ۃ ۃ [/mark]ۈ ٰ ٰٱڊ
͑ۈ۫ٱ ڊ ٰ
۫ :- ڊۋ ۋ - Yadomi Atsushi

ۈٰ :- ٓ ۫ۈ ٱٓ ێ

ۈ ٱ ͑ۤ ۫ٓ

ۋ ڊ ٰ ێ ͑ۃ ٰ ٱ
ٰ ۤ ̑ێ ٓۃ ̑

ۤ ٱ   ۋ ڊ ٔۤ ۈ̑

ܪٱ :- ڊۋێ ۈ - Yadomi Touko

ٰٰ :- ڊۋ ۋۋ ۈڊ ̑

[mark=#99CCCC]ۃ ٰ ێ ٱێ[/mark] ٓٱٓ

ܐ ۧڊ ڊ ۋێ ٓ

ێ ٰ ۈ ٰ

ٱٰ :- ۋ ۈ - Honma Manabu

ۈٰ :- ۈ ۈڊ ۈ ٰێ

ێ ۈ ڊ ٰ ٱ ڊ ٰۋ ٱ

ۈ̑ ۃ ٱ
ۈٱ ٰ ٓٱ

ۤ ێۈٱ ٱ ێۃ ٰ

۫ :- - Honma Irene

ۋٰٱ :- ٓ

Ð Α ٰ ٓ ٰێٰ ۃ ٰٱ

͑ێ ٓ Α̑ ێ

ۈ ێ ۋ ڊٰ ۈٰ

ۤ ٰ ٰ ێ ͑
ٱ Ðۃ ٰێٰ

:- ۋ - Honma Satoshi

ٰۈ :- ۫ۋ ێ ۈ Α ێ

ۋ ۈ ٰ ٰ ۤ۫ٱ ۋ͑ڊ

А Α ̑ێڊ ٱ ٰٓ ٱ

ۋ ٰ ڊۈ ͑ ێ

͑ ۋ ٓ ۋ ٱٱ

[ٰٔٱ ٱΑٱ ]


[mark=#99CCCC] [/mark]ٱܪ :- ٱۋ - Haruna

ۋ ܪ :- ۈ ێ ٔڊ ٰڊ ۋ

ٱ ٰ ۋ ۈ  ۫ ێΑ̑ ێٱ

ٓ ۋ ̑ ۋ ٱۈ

ٰ ۫ ٔۤ ٱۋ ۈ ܪ

ٰ : ێ - Aki

ٰۈٰ :-  ۫ ڊۃ ٱ

ۈ Α̑ ٱ ۋ ۫ۈ

ۈٰ ٱ ̑ ۈ ܐ
͑ܐ ٰ ٰ ,

[mark=#99CCCC] ͑ ۋ[/mark] ۋ
ڊٱێۃ ٱ͑ۃ ێ ۫ ۤ ٔٓ ٱۤ ٱڊ


۫ ٰێٰ ٱ ێ۫ ...
ۈ ڊ ٱۈ۫ ۫ۤ ڊ

[mark=#99CCCC]ۧٔ ٰ [/mark] ͑ ٰێٱ

ۋ ͑ ۈ ڊڊ ۤ Α ۈ

̑ ٰ Ȫ ٓ ٓΑ ڊ ̑

ۤ ٰ ڊ ٰ ۋ ,

ۋ ٓٱ ۈ ٰ ٱڊ ٱٰ

ۈ̑ڊ ٰٔ ٱٰ

ۋ ۈۈ ̑ێٱ ۋٓ

ٓٱ ٰ ۈ ٰ ̑ێ

ۤԐ ̑ ̑ ٰ
ۋ ٱ ۈ ڊ ٱ ۧ

ۈ ǐ ۤ ٱ Α ۈ ۫ ٓ ێٱ

ٱۈ ۈ ڊٰٱ ٔ
ٱۈ ۤۋ ۃ ڊ Ðۤ ͑

ۈ ̑

ۈ :: ٱ ٓ ۤٔ Ҫٱ

[mark=#99CCCC]ڊ ٔ ێ [/mark] !!

[ ٰٱ ڊ ٱێ

ٱ :: ٰ ێ ێٓ
ٔ ٰێ ٱ ٱ ۫

ۋ ێ ڊ ] ..

̑ ͑ڊ ۤ ٰ

ٰ ͑ ٱٱۤ ۋ ڪٱ ۋݪ

͑ ͑ ٪ ٱ

ٱ ۈ ͑

ۈ ٔ ٰ ۫

ۋ ۤ ێٱ ۋ ̑ ̑ٱ

ݪۋ ێЪ ٓۃ ۈ ڊٰٱ ٰ ̑

:: ۃ ۈ ٱۋۋڊ ۈ ۤ ۋٓ ::

[ ێڊ ٱ .. ۤٓۋ
ۤ ٱٰڊۃ ۤێۃ ڊ ]

ٓ ٱ : " ..
ۋ ̑ۤ [mark=#99CCCC]ێ ۤ ٰ Ӑ[/mark] "

Ъۤ ٱۤڊٱ ۤ ٱ ̑ٱ ѐ ۈ
Ъۤ ۋ ۫ێ ٱۤۃ

ڊ ٰ ڊ۫ٱ ٓΑ ۈ ێ ۈ

[ Ъ ۋ ڊٱ .. ̑ !!

٪ ̑ێٱ ۈ ۫

ۈٱ [mark=#99CCCC]ٰ ۤ ٰ[/mark]ٰٓ Α̑ۋٱ [mark=#99CCCC] ٰ ٱٰ[/mark]

ۋ ٱ ڊ ٓٱ А ̑ ێ

ێ ۤ ٱ۫ٱ ٱێۃ

ۤ ٱ͑ڊ ێ ێ

ۋ ٰٓ ͑ۈ ۈ ۈ ٰ ۤ

" ٰ ٱ "ۤ ٰ ٰ ٓۋʪ " ێۈێۈ ! ,, ۋۈ ! "

ٓ۫ٱ ٱ ̑ٱ ێ ۋ ێٰٱ
ۋ ... //

ٱ ۈٱۈ ٱ ̑ٱ: " ... "

ۈۋ ۈ ٱٰ ٰ ێۋ :

" ٓ ٰ ۫ ٱٰ ٱڊۃ "ѐ ̑ێ ڊ ۫Ъ

͑ ێٰ ێۈ ۫ٱ ::

" ٰ̑ ٰ ێۋٓۋ ٱ ٰ ..
̑ ٱѐێ ܐ ڊٰ

Ðۈ ڐ ٱ ۃ ٔۧ ێ . "

ۈ ۫ ێ ̪

А ٱٰێ ێА ٰٱ ٔۧ ٰ .... ڊ ..

[ ٔ ٔ ٱΑ

ٔ ێ ]

۫ ۧۈ ڊٰ ٰٱ

ٱٰڊ [mark=#99CCCC]ۈ ̑ۤ[/mark]


ٰٔ ٰ ٱ ێѪ ̑ێ

ۈ ٱ[mark=#99CCCC] ٱ̑ ٱٰٓٱ[/mark]


ٱ ̑ " ͑ۤ ٰٱ !! "

ڊ ̑ێ ::

ۤ : " ͑ ٔۃ !! "

ۤڊ ̑ ٰێ ۤ

ۋ ܐ ٰ ٱڐ [mark=#99CCCC]ٰ ͑ ۈ [/mark]

ۋ ڊٱ ۋ ۤ ێ ٓ
ۋ ..

" ٓ ێ ( ) ٓٱ "

ۈ ٓ ٰ ٰ
ٓ ٰ cry !!ۈ ێٰ ڊ ۫ۤ ێ ۫ ۋ
Α۫ٱ ڊ ۈ ͑ ۤ ۈ

ێ۫ ڊ ٓۤ͑ ڊ
ٓ ۋ ۫ێ ٱ

ٱٰ ۈ ٰ Ðۃ

[mark=#99CCCC] ٰ ٰێٰ[/mark]ۋ ̑ ۫ۈ ێێڊ ڊٓ

А ێ ٰۤ
͑ ێ ...

ۈ ۤ ێ

[mark=#99CCCC]ڊٰ ٱێ ڊ[/mark]

ۋ Ъ ٱٰ ٱ ێٓڊٰ ̑ۈٓ Αۧ ۤ

ۋ ۈ ڊ ٓێ ۋۋ !!


۫ ێ ٔۃ ٰ

ێ ٔ ۤێ ٓ ٱۈۃ

ٓ ێۋ ڊ Αٱ ێٱ

ێ ۈ͑ڊ ٰ ٰ

ܪٰ ٱٓ ٔێ ٰێۃ ٰٰ

[mark=#99CCCC] ۧٔ ۤٱ[/mark]


!! ٓ ٱڊ ٱ۫ !!


ڊ ٰٱ ۤ ٰ !!

۫ ٰ ʐ ٱۤ ێۃ

ێ ܐ Ð ݐ ٔڊ

ێ ێ ٓ ٰ۫ٱ ۤێ ێ

[mark=#99CCCC]ێۈ ێ ٱݐ ۤ۫ٱ[/mark]

.. ê ٰێ

ٰٱ ݐ ٰ͑ێ ٱΑێ


ڊ ݐ ٔ ۤێ

[mark=#99CCCC] ٔ ٰ [/mark] ۈ ۈ
ڊ ͑ۤٱ !!

ٔ ݐ ێ

ۋ ٱΑۧ ۈٔڊ ڊ ٰ ێ

ٰ ۤ ۫ٱ !!

ٱ ڊ ٔ ێ۫
ٱ ێ۫ٱ ۋ ]..


ٱۋ : " ܐ ٱ

ێۋٱۋ ͑۫ٱ !! "

ٓ ێٱ ۈٰ : ٰۤ !

- ٰ Ð ٰٱ

ٓ ٱۤڊۃ ێ
[mark=#99CCCC] ێ ۈ ٱ[/mark]

Α ڊٰ ٰ
۫ۈ !!

ڊ ڊٱ ٰ ۈۋ
ٰٔ ۤ ٰۤ

ٱ ٰ ,
ٱۈٔێڊ ٱ ۫ ۈۈ ۫

ٓ ͑ ێۃ ٰٱ Αێ
ۋ ڊ۫ ڊ ٰ̑ ۈ


ٰ ێ۫ ۈ [mark=#99CCCC] ٱ ڊٱ[/mark]

۫ ٰ .. !!

ٓ ێ۫ .. ٓ ێ ٰێٱ ۋٰ
ۈ ٰ ٱܪ ...


. ٓ Α .
ڊ ͑ ۫ٱ ٰ ێ

ۤԐ ٓ ۋ ͑ ٓٓ

ٱ ۤ

ۧۈ ٱ ̑ ۤڊ cry !!
ٔٱ ڊ ٱ ۫ ٰێ ڊ ٱٱ
ٱ ۤٓێٱ ڊ ٰڊٱۃ ٔ ۈ
͑ٱ ۃ ۈ Ȑێۃ ͑۫ٱ ێ


ێ : " ٰ͑ ٰۤ ێ ۤٓ !!
.. ̑ۈ ێ "


ٰٰ ٱ ͑ ٰێ ڊ ٰ ٱٰ̑ێ
ٰ̑ۋٱ ̑ٓٓ ۈ ۤ ۋ ٓ

ٰ̑ۈ ٰ ٰۤ ۫ۋێۃ ٔ ٰٱ
ٱ ۤۋ ̑ٱ ێۋێ

ۋ ͑ ٰٰٱ Αێ
" ۤ̑ ̑ ۫ ۃ "

ۋ ٓ ۋ ͑ٓ ێٰ
ٱۋ ٰۤٔ ۫ ٔ

ڊ ۫ٱ ٰ ۤڊ ٱ̑
ٰ ٱ ۤ ٰ

ۤٓ [mark=#99CCCC]ٓۈ ٰ ێ[/mark] ٓٓ ٰ ۫
ٓ ٓٱ ٱ ٱٰ̑ ڊێڊ

ٰ ͑ڊ ܪ ێ
ۈ ێ ٰ ۤڊ۫ ٔٱ ۃ ڊٰۋ


ۤ̑ ܐ ٱ ٓ ٰ
ۈ ێ ۋٰ ٓٱڊ۫ ̑ ڊٰٱ ۈٱ

ۋ ۈ ۈ ڊ
ٱڊٱڊ ێٱ ܐ ٱ ٱ
ێ ێ ٔܐ
ٰ ٱ ٱ ̑ٱ

ٓ ̑ ::

" ٰ۫ ڊۋ ̑ ۋ ..
ڊ ۫ ٱ ڊ ۫ٱ ٓ ̑ܐ ٰ
ʐۈ ٓ ٰ ۫ "

ێۋۈ : " ٰ͑ ۋ ۈ ۤٔ
ڊ ٪ ٰێ ۈ ٱ
ێ ۋ̑ۈڊ .. ۫ "

" ܐ "
ٱ۫ ٰ ۋ ۫ ٰٱ ۋ ڊڪ ڊ ٱ

ٰۋ ۃ ٰ
ٰٱ ۈ ێ ۫ ێٰܪ

ێڊ ٪ ێ͑ڊ۫ ۋʪ ۤ
ڊۈ ª ٰ ۋۈ۫


ۈ : " ̑ ٱ ۤ
ێ ʐ ڊ ٔ۫
ٓ ... ܪێ ێ
̑ "

ۈ ܐ ۫ٱ ٰ ێ ڊ ٰێ ڊ ڊ
͑ٓ [mark=#99CCCC] ێ ێ ̑[/mark]
ێڊ ٱٰێ
ۈ ۋ ٰ ٰ ۤ ...

ڊ ܐ
ۋ ۤۈۈ
ٔ ̑ێ ۫ ٰ̑ێێٰ : " ٱ Аٱ ۋٱڊ
.. А . ٓ ٰ Ð ٔٱ
.. ێٓ ۋٓ Аێ ٰ۫ !! "

ێ ٱ ٱ ̑ێ ڊ
ٱ ۤ ێٱ ٰ ٰٰ ͑
͑ڊ ٰ ێ

ٓ [mark=#99CCCC]ڊ ٱۤ[/mark] ݐ ٱڊ
ۤ ڊ۫ ʐ ٓ ٰ۫ Аٱ
ۤܪ ێ ڊ ێٱ ۈ ۫ :

" ٰ ۈێ ܐ ʐێ ٓ ǐ ͑ڊ
.. ٰ ۈێ !! !!

ٓٱ ێ ٰ ۤ ڊ ..
ݐێ ۤӐ Ð

" ٱ ۋ ͑ !
͑ܐ ێٰٱ ێ .
ٓٱ ۤ ۤ Α ! "

۫ [mark=#99CCCC]ٱ Αٓۃ ٰٱ[/mark] ٔ
ٰ ۤ
ٰ͑ ۈ ٰ ێ !!
ٰێ ٰ А ̑ ٓٱ
ٰ ٰێ ۫ێ ٓ ٱ ۈܪ

͑ێٱ ̑ڊڊٱ

ٓ ٓۤ ٰ
ٰ ٱٱ۫ ۤ

ۈ ̑ [mark=#99CCCC]А ێ[/mark] ۈ ڊٰ ۫ ۋ
ٰ ڊ ٱ۫ ڊ ٱА :


[ۋٰ ٰ ̑ ٱٓ ێ
ٓ ͑ ٰ ٱٰ ێ ێ .. ٓ
ٔ ٰٔٱ ڊ ۤٓ ]


ڊٰ ێۋۋ ٰ ٰ ۈ ٱ Α ٰ !!

ٓ۫ٱ ۧۈ ٓ ۋۋ " ۫ ێٰ ͑ "
ٱ " "
ٱٱ ڊ ۫Ъ ٱٰڊ ٱ

ۤª ێ ۋ ێ ۤٔ ۤێٱ ۈێ
ٱ ۫

ѐ Ǫ ۤ ۈ ٱ ͑ ۤڊ
ۈ ٰٓۋ ͑ ٰ ۫

ۋ Α۫
ٔۃ ٰۈ ڊ


۫ۋٱ ": knockedout

Α ٰ ٔۈ ۫
ێٰ ٰٱ [mark=#99CCCC]ۃ ٱ ۤ۫ۈۃ[/mark]
ٱ۫ٱ ۋ ۋێʪٱ ۈ ۫ ̑ٱ ...
ێ ٰۤۃ ٱ
ٱ ٱ ٱٔێۃ ۈٰڊێ ۋ ٱۋ
ۋ Αۋۧٱ ٓۃ ٱۃ ۤۧۃ
ڊΑ Ӫۈۃ ۋ ڪ ٔێۃ
ۋ ۫ ٓ ٱ   ...


ٰێۋ ۫ۋٰٱ ۈ ٓ ٓٓٱ۫ ٰ
ێ ۈۃ ێێ ێ Ԑ ۤ
ۈ ۫ێ ٓ ۋ ێۃ ٱ
ٰ ۈ ٰ ٰێ ۤ ۈ ̑ڊ
ۈ ڊ ۋ ٱۃ ۈٔڊ ڊێ ۈ ڐ
ۋ ۫ٱ ͑ ٱ ێ ڊ۫ ٱ
̑ڊ ٱ ٰٱ ۫ ێٱ ۋێ
ٰ ̑ ۧ ]..ۤٓۃ ڊٱ ͑ڊ ێ ٰێ ٔڊ
ۈʪ ٔۃ ێ ٱ
͑ڊ ۈۃ
( Α ێ ێ )
۫ ͑ڊ ۃ ێ ێ ێ
ۃ ٓ ۋ ۃ ۈ ۃ ۃ ٱȐ
ێ ٱ ۋ ͑ܐ ێ Αۧ ۋۃ ڊٱ
ۋ ͑ۤۤۃ ٱ̑ێ
ٔٓ ێٰ ٔڊ ڊ ێ ̑ێ
ۈ ۫ Ѫ ٰ ٱ ٔ ٰێ !!
̑ێٱ ̑ ٱ
ۋ ٓΑ (( ۋ ͑ ۤ͑ۃ . ))
ۋ ٱ ٰ ٰ ۋ̑۫ ٱۃ
ێٱ ѐ ٱۤ ٰ ٰ Ðٓ
[mark=#99CCCC] ٔ [/mark]
ٓ ۈ ѐ Α
ٱ ێ ٔ ٔٱڊۃ
ٱٔٓۃ ۫ ڊ ۫ ٱٰ ۤٱ
ۈ ٱۤ ۤ ٰ ۫
ٔٓۃ ۈ ۧٔ  ٔ̑ ۤ ۤٓ Α
ٰێ ڊ ٔ ۈ ۈٔ
ۈ ڊ ͑ڊڊ ێ ٱێ ێ ͑ٓ Ѫ
ۋ ۈڊٱ ێٔ ۫ٱ
А ۤ ٰۈ۫ ێʪ ...
ٰٱ ێ ٰ۫ ͑ٓ ۫
ۈٱ ܐ
......
[mark=#99CCCC]ێٰ ٱۃ ̑ٓ [/mark] ڊ ۃ ٱ
ۃ ٰ ێ ǐ ٱۃ ٓ ۋ Α ٱۧێ
ۈ ٱ ۃ ̑ڊ ٱڊʪ ͑۫ ̑ٓ
ڊۃ ۋ ڊ ۋۃ
ڊ ٓ ٔٱڊۃ ۤ ۈ ۫ ٱ ٰٓڊۃ ٔڊ
ۈ ٔۈ ٰ ٓ ٓۋʪ ٱۤ ٱ۫
ٰ͑ ۫ٱ ۤ ڊ ٰ ̑
͑ٓ ٱ ێ۫ ݪ ۋۃ ێۃ ٓ۫ٱ
ڊٰ ٓ ێ
ٱ ێ ڊٱٱ ݐ ٰٔ۫ ۤٓ
ݐ ۧ͑ۃ Α ٱ ٱ ۤێʪ
ٱ ٔۃ ۫ ۈ
ۈ ێ ٱ ڊٱ ٰٔ
[mark=#99CCCC] ͑ ̑ ٔٓ ٰ ͑ ٱڊʪ[/mark]
۫ ۤ ̑ ٔٱٱ ٰ͑ ٰ ۤ
ٱ ٰ ێۧٓ ۫ٱ ۋ ێ ٓ


͑ ͑ۃ ۤ
ۈ Ԑ ۋ ٱ
ٱ ێٱ ̑ٱ ٱ ٱٰ
ۤ ۋ ۋ ̑ ٰ
Ð ٱۋ
ٰۤ ۃ ٰ͑ ۫
ٰێٰ ۈ ٰ ڊٱ
ٰ ͑ٱ ٰ ۫ۃ ۤێ
ٱ ۤ ۃ ێ ۃ ێۃ ٱ
ۈ ۫ ٰ ٔٱ ٔ ۋ ۫


ٰ ۤ Ano Hana ێܐ !!


۫ Αۧێۃ ٓܐ !!


ٱ ۤ ٱێ ۤ !!


۫ ͑ۃ ʪ ۫ ٱ !!


ٱ ۫ Ð ٔۃ ٱ   ѐ !!


ܐ   ٱ !!͑ ۋٱ :: Hayato
ٰ

ٱٓ   :: Tomoya
ێ

ێ ٰۋ :: Mashiro
ێ Α
[mark=#99CCCC] ٰ ٱٰ̑[/mark]
۫ێ ٰ Ő
:: Ano Hana ::

ۈ ۫ێۃ ٰ ªڊ ێ
ۤڊ ۫ ێ   ٰ ۃ

ۈٰ ۫ێۃ  ێ Α ٱ

II
[/QUOTE]
: - - :


gQJlX kQuvAt hsJlQ jAgJ;Q hg.QiJvQmA fQu] >> Ano Hana ano jwu] hana

 

 


http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
01-08-2014, 05:25 PM   : 2
ᗩнмє∂-кση
:: ~ ::
 
 ᗩнмє∂-кση

ᗩнмє∂-кση     

ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute ᗩнмє∂-кση has a reputation beyond repute     


: .. Ano Hana


..


:p:panda9::)~

..


♪`

 

 

 

 ᗩнмє∂-кση 01-08-2014 05:36 PM.

01-08-2014, 05:31 PM   : 3
 

     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: .. Ano Hana
!


.. ..
..
..
++++++++
 

 

 

 01-08-2014 06:25 PM.

01-08-2014, 06:03 PM   : 4
RIOJI-KUN
 
 RIOJI-KUN

RIOJI-KUN     

RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute RIOJI-KUN has a reputation beyond repute     


: .. Ano Hana--


:
ٰ ۤ ano hana ێܐ !!:
۫ Αۧێۃ ٓܐ !!:
ٱ ۤ ٱێ ۤ !!
6


:
۫ ͑ۃ ʪ ۫ ٱ !!

:
ٱ ۫ Ð ٔۃ ٱ  ѐ !!


:(


:
ܐ  ٱ !!
 

 

 

 RIOJI-KUN 01-09-2014 03:03 AM.

01-08-2014, 06:05 PM   : 5
мαѕнιяσ
-
 
 мαѕнιяσ
мαѕнιяσ     

мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute мαѕнιяσ has a reputation beyond repute     


S433333 : .. Ano Hana

ۈ ͑ۃ ѐ
۫ ٱٱۈ ..~
Αѐ !!
ۤێ Ԑ ../
ٱٱ ٱ ێ
ʐٱٰ ۈ ۈٱ
ۋۃ ێ ٱ
͑ >>
ۋ ۤ ﮧ ﮧ
ۃ ͑ ۤ ٱێ
ۃۃ ٔۃ ٰۋٱ
ٰۃ ٰٰ
ڊ ٰ ٱۤ
ۋٱÐ ۤێ ێِ͑
ٰ ێێٰ xD
ۈԐ ۋ
ٰ ٱ Ъ
ۤٱ ٱٓ ۤٓٱʐ
.....
 

 

 

 01-08-2014, 06:27 PM   : 6
VAN
.: :.
 
 VAN

VAN     

VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute VAN has a reputation beyond repute     


: .. Ano Hana
&

+
^^

 

 

 

   


ano , , , , , , hana ,

« | »


ano hana | ano hana In High Quality T-on 5 07-08-2013 11:25 AM
01 & 02 Ano Hana ep : 01 & 02 | | Ano Hana 11 05-19-2012 02:00 PM


02:25 AM.

...