- > [ ] > >


.: :.

Knight Of My Dreams

ٰ͑ ۧڊێ ٓ ێݐٰ ٱ ٰ ۋۈ ٰٱٰ ٰ ͑ێ ۈ ٰ ۈ͑ ٱ ٱۋ Ȑ Αۃ

  
 
|
 
  #1  
02-15-2014, 07:00 PM
 Hayato
Hayato Hayato

 


dreams, knight

Knight DreamsKnight Dreams

Knight Dreams

ٰ͑ ۧڊێ ٓ
Knight Dreams
ێݐٰ ٱ ٰ ۋۈ ٰٱٰ
ٰ
͑ێ ۈ ٰ ۈ͑
ٱ ٱۋ Ȑ Αۃ Ðێڊ ۈ ۤٱۤۃ
ۋ ٰʪ ۤۃ ێ ٱ ̑ ۧ ۋٰۋٰٱ
ٱ ۈٱ ۋٰ ۤ ٰ۫۫ ٱێۤۃ ٰێ
ٰٰ̑ۃ ۧ ٰۋ ٰۤ
ۋٰ͑ۃ ٱ ٱ ٱۤ Ԑ
ٰٔ ͑ ۋ ێ ۈێٰ ٱ۫ ٰ ٱٱێ
۫ٱٱ ۋٔٓ ۤ ٱ ٱ͑ڊ ۋ Ð ۈێ

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱ ۤ ڊ ێٔ ѐۋ ۤێ ۈٰ ٓۃ ٱۋٰ
͑Ȑ Ðڊ ٱٔ Α ۋ͑ ۈ ۫ٱڊ ѐ ێ
ۈ ٱ ٰٔ ٓٔ͑ ۈ ێ
ڊ ͑ ٔێێ ۈٱ ٓ ۤ ٰ ٓ ێ
ٰ ۈ ۋٓ۫ ٱ ێ ٔ ٰ ٱ ٔ
ٰٰ ۃ ۋڊ ͑ ٰ۫ ^^
ۋٔ ٱ ۈ ۤ ٱ ٓۈ ۋ͑ۈ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
̑ٓ ۋ ٱۃ ٱۃ ѐٱ ͑ Ð
۫ Ǫ ێٰ ۤ ٓ ٱٱۃ ٱ۫ ۤ ێ
ۋٰ ێٔ ٱۃ ٰٱٰ ٰǪ ٰٔ ۋ ێ
ۈ ѐ ێ ۈ ۃ ̑ ٱٓێ ٓ Ԑۃ
ٓ ٱ͑ۤ ͑ ۈۋ ٱ ٱٰٔ ٔۤ
͑ٱ ݐێ ێ ٔ ۤٓ ۋٓڊ
ٱ͑ ێ ٱ ٰ͑ ۃ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱۤ ٓ
ٔڊ ̑ۈ ٱ ێ ۤ ٓٔ
ٰ ٱ ٰ
Ȑۋ
ێ͑ۃ ڐ ٓ ۋۃ ڊ ٱ ٓ
ێ۫ ۃ ۤٱ ٰ ͑ێٱٱ ͑ێ
ێ ێ ͑ ڊۋ ٰ Α Ȑ ۈ
ۈ ٔ ێۈۋ ۃ ٰ ۫
ۈ Ȫٱ ͑ ۃ Α ۋ
ێ ٱ ڊ۫ ۋ ڊ ٱ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱ ٰٱ ۃ ۈ ۫ ۤ
ٔۃ
ۈ ۃ ۃ
ۋ ۈ ۤ ۤ ٱێ ٔ ۤڊٱ
ڊ ۫ ٰ͑ ٰ
ٔ ٰٔۃ ٰٓٔܐ ۤ ۋѐ ۤێۃ ۈ͑ڊ
ٱێ ٰٱ ٱ ۤ ٰٱ ۈ۫ۋ ۋٰ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
̑ ٰ ٓ ڊ ۋۋ ٱΑێۃ
ۋٓٱ͑ۤ ێۃ Ȑ ٰ ٰۃ ێۤ
͑ڊ ٱ͑ۃ ٱ͑ ٔ ۫۫ ٱۃ
ۤٓ ̑ Ȑ ۫ ٱ͑ۈ ٱٱ
ٰ
ۈۈ ٰ ٱ ۤٓ ۋ Α
ٱۤۃ
ٰ ͑ڊ ٱٱ ۋۃ ٱ ۤۋ ٔۃ
ڐ
Ð ۫ۋ ۈ ٱ ͑ ̑
ٰ ٰ ٰܐۃ Ȫ ۋٰԐۃ
ٱ
ٰ АǪ ٱڊ ۋٱʐ ٔٱ ٰ͑ۈ :D

Knight Dreams

Knight Dreams
ێ ۈٰ͑ٱۤ ۋ̑ ێ ۃ ۋ ێ ٱ͑
͑ ͑ٓ ѐ ێ ٰԐۃ ۋٱ̑ܪ
ێ͑
͑ ٱ ۤ ڊۋ ٰѐۃ ͑ڊ ۫ ٰۈۃ
Ԑۃ ێێ ͑ٱۋ ٓ ٰٱڊ
Ԑ
ٰ ٱԐٱ ۤ ێٓ ٔ ۋ ێ ۋ
ٱ ۋٱ͑ ۫ ٰٱ ۤ۫ۈۃ
ۋٱ ٰٓ ۋ ٱۤ ٱێ ۤ̑ۈ ۈێ
ٓ ٰ͑ ۤ ̑ۋٓ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٰ ͑ۈ۫ ۈۤ ٱۤ ٔ ۋێٓ ٔۤ
ٱ
͑ۤ ڊ ٔ ٱ Αێ
ٔڊ ê ʐ ێ ٰ ۈ̪
ٔ Ӑ ۋٱٰ̑ ێ ۋ͑ ێ ʐۤ
ێ ۈ͑ڊ ێ ۋ ٔ ڊۃ
ێٱٓۤ
ۋٰٱێڊ۫ ۈ ێ ۈٱ ڊ
ٓ ͑ ٔ ۤӪٱ ۋ ٔٱ ٓ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱ ۈ
ێٱ ۫ٓێ ٱێ ڊ ۤ ۋ ٰ ٰێ
ۈ
ۃ ێ ێ ۈ ٱ ۫ۋ
ٱٔۃ ۋ ٰ۫ ٰٱ ێ ٔ ۤ ێ ݐ
ٔ ۋΑێ ۃ ٔ ێ Ȑ ٰٔۃ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams

ٱ ٱٓ Ԑ ێٰ ٰۤ٪Ѫ Ð ٱ ێ
ۈٔ ۋ ٓٱٔۃ ۫Ъ ٓ ۤ ێ ª ۤ
ۋٰٱ ۤۃ ۃ ٱ͑ ٔܐ ٰ ٱٱ ڊΑ
ڐ ٱٱ ۈ͑ۋڊ ٰ ٱ ٱ ۈ ۫ ٰ
۫
ٔۃ ێ ێ ۫ ٓ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
۫ ۈٓ ٰۤ ٰۃ ۤۧۃ
ۋ
ٱ ۈێ͑ ڊٱ ٓ ۈ͑ێ ٰ ڊ
ۤ ێ ێ ڊٱΑۃ ۋٔ ۋۤێ
ٰۋ ێ ٱ ٓێ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٰ͑ ٔ ̑ڊۃ
ۈ
̑ Ð ۈ͑ڊ ٱ
ٰۋ
ٰێ ٱۃ ێ
ۈԪ ̑ ۫ ٓۃ ̑ ٱ ۋ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ۤ ٓ Ԑ ٱ ۋٱ ۫ ێ ̑ ٰ
ۤۃ ۤۃ ۋۃ ۈ! ٔ ͑ٱ ٔٱۋ ۫
ٱ̑ ێ ێ Ð ٰ ٔ ٓ ێ ٓۋڊ
ۈٰٱ̑ێ ̑ٓٱ ۈٱێٔ ٔ ͑ڊ ۫ ێ
۫ ێٓ ٔێ ۈۈ ۫ ٰ͑ ۫
͑ ۫ ۋ ۤٱ ۈ
ۈ
ۤ ۈٱ͑ٓ ێ ۤ ۤٱٔۃ Ъ ٱ ٰ
ۤ
͑ ۤ ͑ۈ ۋ ͑
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٰٓ Αێ Ԑ ͑ ٰٱԐێ ٰ ٱ۫ ۤ
̑ ٰ ͑ۃ ٰٱۋ ٱێ ٰ ٰ ێ
͑ٱ ڊۋ ͑ Ð Ðٓ ۤێ
Knight Dreams ̑ ێٔ ٱÐ
͑ێۃ ۈ ݐ ۤ Ǫ ٰۤٱۃ
ٰ̑ۋ Ð ٱΑٰ ۈ ʐ ٰ۫
ۋѐڊ ۤ ٱ ۋٱێٓ ێ

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱ ۋێ ̑ڊٱ ۋٰۤ ۃ ۋٰ ێ ٔ ٱێ
ٱٔ
Knight Dreams ٰӐ ۃ ۤۃ ڊ ٔ
ٰ ٱٔۃ ٓ ۈ ۫ ٰʪ
ۃ
ۤۋ Α ێۃ ۤ ۤ ݐ
͑ ۈ۫ ͑ۃ ٰۃ ۋ۫ ͑ۃ ۋ͑ٓ Ӫٱ
ۋ ٱۋ ێێ ٔۤێ ٰ Ȑ ٔ ٔێۃ

Knight Dreams

Knight Dreams
Ðڊ ۧٓۃ ۋ ۧ ێ ۈ Α
ʐۋێ
ۃ ۈٓ ٱۋٰ ۈٓ ۤٓ ۋٱٰٔ
ٓ ٔٓ ٱ ۋۃ
ۈ ٰٱ ێۈۤ ۋ۫ ٰۃ ۫
ٰٱ ۈ ̑ٓ ۈ Αۧۃ ۈ ێ ٓێ
͑ڊۈ ٰ͑ ۤ ٱٔٱ ۤ̑ ͑ۃ ێڊ ۫
ۋ ٰ ێ ێ ٰٱٔ
ٰۤٱٔۃ ͑ ۤۈ̑۫ ێێ ٱ ٱٓ
ٰ ٱ ٰۃ ۋΑٓ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٰ ۈ ٱ ۃ ۈٔۃ ۈ ٓ ٰ ̑ٱٰ
ٰ ۈ ٱ ٰ۫ ۈ ٰٱٱ͑ ۤۤێ
ۋ
ٰ̑ ۤ ۤ ۤٓ ۤ ̑ ۋ ۋٱ̑ ۈ
ۈ
ٱ͑ٓ ٰڊ ێ ٔ ۤ ٱێ ۋ͑ێٓ
ێ ٱٱ ۤ ʐۈ ٱ ٱ۫
ٔ ٔڊ ݐ ̑ܐ ۤۋۋڊ Αٰ ٔʐ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ۤێ ٔۋ ڊ ۈΑٰ ێ ͑ ٓ ͑ڊڊ ͑
̑
ۤ А ۤٱ Αۃ
ٔۃ
ٰٱ ڊ ̑ ۋ ٰ ێ
ٱ
ٰ ٓ ٰٔ ۤ ێ
ٔ
ێێ ٱ Ԫ ڊٱٰ
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٱ ۈ ۋٔ ѐۈ Αێ
ۈ ڐ ٰ Ԑ ۈ
ٱٱڊ ٱۤ ٱۤۈٓ ٱ̑ێ
ۈٰٱ
ێٔۤ ۈۋ ٱ ێ ێ ۋ ۋ͑ڊ
ۋ ۤ ٱ ٰ ٰ ٰΑ̑ ٰێ
ۤ
ٱ ٰ Ъ ٱۋ ۈ ͑
ۤ۫ ٔڊ ێ ٱٱ ٔ ۈٱ
̑ ۋ ۋ ٱ ͑
ʐۋ ۫ ۃ ۤۃ Ѫ ۤێ ٰ
ێ ڊʪٰ ٓ Ðڊ ێٰ ٱ :p

Knight Dreams

Knight Dreams
̑ ۋێ ۋۋێ Αٰێۃ ۋٰ ڊێۃ
ۋۧٔٔ ٱ ٔێۃ ۃ ۋ Ȑ ۃ
۫
ٱ̑ ێٱ ٔێ ͑ۤ
ڊ
ۤٓ ٰ
ۈ
ٰٔێ ٰ ٱ ۈٔڊ ̑ ٱێ
ڊێ ێ ۤʐۈ ٓ ٰ Ъ ۃ ٱٓ
ٱ
ڊ ٰ ʐ ٔٱێ ۫ ۤ۫
͑ۃ ۈڊێ Ðٓ ۋ ٱٓ ێ ͑ڊ ٰٱێٔ
ڊێ ٱ ê
Knight Dreams

Knight Dreams

Knight Dreams
ٓ ٔۃ ێۃ ۫ ۋ
ٰ͑ ٰ͑ ٱۤٱۃ ٰԐ ۤۋ ۈٱێ
ٱ ٱ͑ ێ ۋ ۤ
ٰ ۃ ٔۤ ۋ ٱ
ٱ ۋ
Knight Dreams

Knight Dreams

ۋۤێٱ ۈ Α ٓ ۤۧێٱ ٔٱۃ ݐٰ ٰ۫
ۈ ٰ۫ ێ ٱ Αٰ ٔ
ٔ ۈ ٱۃ Ԑٰ ڊ ٰ
Knight Dreams
Ð ٰ ۃ Α ڊ ٱ ێ ٰٱێێ
ڐ ۈٱ ۃ Ð Ðڊ ۈ۫ Ъ
Knight Dreams
͑ ٱ ۋٱ ێ ٔ۫ ۋÐڊ ѐ
ٔ
Knight Dreams

Knight Dreams

͑ : ۤ ٱێ
Knight Dreams
ٰ ٰ : ٰێۋ
Knight Dreams
ٱ :
Knight Dreams
ۋٔ ސ ٱ ^^

Knight Dreams

ٰٓ ٰٱ ۈڊڐٰ ٰ Ð ٰۤۃ
ٰ
ۋۋ ٱ ۈ ۫ڊ ٰ ۋۋ ۈٰ ێ
ۤ ٰ ۋ ѐ ٱ ۋٔڊ
Α ۫ ێ ۋٱێ ٰ͑ ۈ
۫
ۈʐ ۤ ٱٰٔۃ ێ
Knight Dreams

: - - :


Knight Of My Dreams dreams knight

 

 


http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
02-15-2014, 07:02 PM   : 2
тσкιуα cнαη
~
 
 тσкιуα cнαη

тσкιуα cнαη     

тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute тσкιуα cнαη has a reputation beyond repute     


: Knight Of My Dreams


//
ѐ


+
ʐ

//
 

 

 

 тσкιуα cнαη 02-15-2014 07:14 PM.

02-15-2014, 07:09 PM   : 3
Myra
Myra     

Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute Myra has a reputation beyond repute     


: Knight Of My Dreams...http://img.zi-m.com/uploads/1392488592741.jpg..... ^^

 

 

 

 02-15-2014, 07:21 PM   : 4
 

     

 has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute     


: Knight Of My Dreams


..


:~

_ _
^_^


><

5
.. [/color]

 

 

 

 03-14-2014 09:46 PM.

02-15-2014, 07:27 PM   : 5
Lelõuch
......
 
 Lelõuch
Lelõuch     

Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute Lelõuch has a reputation beyond repute     


: Knight Of My Dreams  Princess Of My Dreams 

 

 

 02-15-2014, 07:29 PM   : 6
senbay
.:: ::.
 
 senbay

senbay     

senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute senbay has a reputation beyond repute     


: Knight Of My Dreams


..
..
..

 

 

 

   


dreams , knight

« | »


[ReEncoding] Vampire Knight Vampire Knight Guilty Heroma 6 03-14-2013 12:01 PM
Vampire Knight & Vampire Knight Guilty Mr Fabulous 4 01-13-2013 01:35 PM
Vampire Knight Vampire Knight Guilty .......... 7 01-11-2012 03:13 AM
Vampire Knight Vampire Knight english sub user 0 03-01-2011 02:50 PM


05:49 PM.

...