- > [ ] > >


.: :.

...

ڊ ٱܑٔڪ ۋڪ Ȑ Αܑێ7 ڪێ ܑ͑ڪ ٱ ۋۋ ٺڊێ ێ ٰٱڊڪ ڪ ۤۤۤێ ۋٺڪۋ ۤ ! ܑٔٓۧ ٰ ێ ۈٰێ ۈ ٰڊٓٓ

  
 
|
 
  #1  
05-28-2014, 12:25 PM
 mustkam
mustkam mustkam
 


  MSN mustkam  Skype mustkam

///, ,ڊ ٱܑٔڪ  ۋڪ Ȑ Αܑێ7
ڪێ ܑ͑ڪ ٱ ۋۋ ٺڊێ ێ ٰٱڊڪ
ڪ ۤۤۤێ ۋٺڪۋ ۤ !
ܑٔٓۧ ٰ ێ ۈٰێ ۈ ٰڊٓٓ ٱ
ܑܑٔ ڪٰٰٰ ێۋٰ  ۫ ٱٰۋۈ ٰٰٰܑ̑  ٱܑٔ ۋٱ
̑ ٰ ۋ ٱڊ ۋٰٰٰٰٱ ۤۧٔٔٱ ێٰ ۫۫ ;)
ٺٰٰ ێڊۈ ٰ ۋ ͑ٔ ٰ ܑ̑ۤۤڪٰٰ ۋڪٰ ێ ۈ/ۃ

ê Ȑ ٰٱ ێ ٰٓٓٱ ێ  ۈۤێʐ ٱێ ێ ٰ ۤڊٓ
ٱ ێۈ ٱ ٓٓ ێ ٰڊٰ ۋ ٰٰ ۤ ۋ ٓٓۋ ̑ێڊۃ
ێ ۫۫ ۈێ ٱۃ ̑ʪ۫ ۈ ێ ۫ ٰ̑ێٰٓٓٱٱ ܑٔ ۤۤۃ ٰ ٱ ۈٱێ ۋ ٱ ..
ۈێ ̑ ٱޡ Αܑۃ
ٔٔٱۋ ٱ ٰ ٰٰٱ ۈ ۋ ۫ٱ ێ Ъ ٰ͑ٔ
ۤۤ ێ ͑ٔٱ ۈ ێ ۃ ٱ ڊێێ ۈ ۤۤ

2- * ܐۤ ٰۈێ ٱٓٓۃ ێۃ ۤ ٰٰۈٱ ۈٱܑٔڊ ̑ ѐ ̑ܪڊٓ
ٱۤ ٰێ ٱ ێ ٱٰۈ ێ ۋۋڐ2- ̑ ۋۤۤ ٱ ٱٱ ٰۈ ۋܑٔ ٱۃ ݪ ۤڊٓ ێ .

2-* ۋۤۧٓ ۈܑۤ͑ ٰٱ ۫ۋ ٰێڊٓ


2-*Αۤڊ ٰٰٱ ٰܑ̑ۈڊۃ ٓڊۈ ٱٰ͑ٔٱڊۃ ۈڊۈڊ ݪێ ێ ۈێ ڊٰ


2-* ٔٔۈ ٱۤۤڊ ٱۈ ٱۤۃ ٰܑ͑ ۤڊ ̑ۋ ٱ ۋۋ ٰۋڐ

2-* ڊ ܐ ٰ ۋ ۋ ڊٓ ٱۃ ێ ۈۋ .

2-* ݐ êٰێ ڊ ۈۋۤ ێێ ܐۤ ۤ ..

2-*ۋ ٔٔ ٰٰ ܑۤۤ̑ ٱ ۋێۃ ۋٱ̑ڪ۫ ٱ.

2-*ڊٓ ۤʐ ٰٰۈۈ ێ ێ̑ ێ ͑ٔٓٓڊ ۈ ܑ͑ ێۋێ
ٰ ۫ۤ ٱۤۤ ۋ ٰٰѐʐ Ӫ ێۃ ێۤ ٱٰۋ ..


ٰۈۋ ٱڊٰ ٱٱٰ ٰٰ ! .. ۈ ʪۃ ٰ ٱۤٱ̑ !


2-* ܐ ۈ ێٱ ٰٰ ٱܑ͑ ۤ ۋѐٰ ٱ۫ ..
ٰ͑ٔ ێٱѐۋ ڊٓٱ ͑ٔٱٰ̑۫ ..

2-* ٔٔۃ ٰ ܑٔۋ ۋ ̑ ٰ ܐ ٰٰٓٓٓ Αۤێ Ɛ ۈܑ͑ٱʐ ..

2-* ܑۧٔ ۋۤۤٱ ٰ ٱܑ͑ۋ ۈٰٔٔ ێۈڊ ۋ ٱێۃ ۋێ ٱ ..

2-*ۃ ٓڊѐ ۋٰܑ͑ ٱٓٓ ٰ ۋۤ ٱ ێʐ ڊٓ ێ̑ۤۤ ! ..
ۤۤ ٰ ڐ ٰ ۤΑۤސ ۈٰ ۤ۫ٓٓݐ ۋ ۧٓ ٱۃ ڊٓ ۫ٱ ..


2-*ۋٱܑ̑ ڊۈٓٓ ۋ ٰ ٰۤۤٓ ۋ ٱ ٰ ۈٱ ڊ ٓٓٓ ܑ͑

ۈۈ ٔٔ̑ʐ ێ ۤ ٱٰٰٱ ۈѪ ٰ͑ٔ ێ ۈ ٱ ۈ͑ٔѐٰ۫ ٔٔۈ ݐʐ ..

2-*ٰۋ ٱ ۤ ٰٱ ۋڊٓێ ۈێʪ ..
ٱ ۤ ێ ٱڊ ٰ ۈٱێڐ ڊ ۤڊ ٰ ڊٰٓ ªٰ ۤ ێ۫ٱ ٰۤѐ ..4


2-* ٱ ٱٰ ٔٔ ۈ̑ڊ ٰٱ Αܑ ۈ ٰٰٓٓ ..

ۈۤۤ ٱۤۃ ڊٓ ٰ ٰٰۈۋ А Αܑ ۫Ъ ٱ1- ٰ͑ٔ ٱێ ێ . 2


2- ڊٰٓ ̑͑ٔ ٱێ ٰۤۤ ٱ͑ٔ ̑ڊٓ ٱ ܑٓ͑ ۤێ . 2

3- ٱٰٱ Αܑ. 2

4- ٰٓٓ ٱ ٱ ٱۈ ۤۤΑۤۧ ٰٱ . 2

5- ڊ ٱ ٱ ۈސ ̑ێ ٰ ٱ ݪ ٰٱ

۫ ۈ ۈ ێ ێ . 2

6- ڊٰٱ ֐ Αܑٓ .. ٰ ۫Ъ ڊٓۃ :

" Αۤ ێ ێ ڊٓ ۈڊ ێ " .. ۋ۫۫ ڊٱ 2

7- ڊٱ ێ ٔٔٓٓ ێ ٓٓ ێ ێ ۤڊ ٱ ʐ ٱ ڊٓۋٓٓ ۋА:
ٰ Αۤސ ۤΑٰܑ۫۫ 2

ٱٰ  ٱ ٱΑܑٱۧۃ ێ ٱۈۤۤ ٱٰ ܑٔ ۤڊ ܑ͑ ۈ
ܑ̑ ٰ ܐ ۈٱ ٱ ۈܑ͑ٱۤۤ ܐ ۤ ێܑٔٱۤٱٔ ٱڊڊ:  mustkam
ێ :  ۫ێٱۋ ۃ
ۧێٰ ܡ:  mustkamۋΑܑێ ۈٰ ٰ ێۃ ٰٰۈۋ
ۋٰ Ðۈ ٓ ۋ ٰ ٔڊ ٱ ێ ٱٱٓʐ
ۋۤ ܑۤٺٰٰ ٓٓۋێ ڪ ڪ ۤٺێ99ٱٱۋ
ٰ ٰٰڊٓۃ ٺ ٰٰٰٓٓʪ ێ Αۤ̑ ۈۋ ܑ͑ ٰۋ
ۈێ ٱۤ ۋٺܑٔٔ

ٰٰ ۋڪٰٰ ۈ ڊٰٰٺ ۈٰٓٓ ڪٰ ۋ
ٺۤٱ ێ ٱ ۤۈٰ7mustkamٰܑٔ ۈٰ ٺܑܑٔۃ 11ٱܑٔٺٰٰ ۈٺڊێ ۈܑٔ2
4ٰٰ 4


: - - :


ig Hkj uq, []d] >>> lv,v; lil []hW ikh LLLlil

 

 


Kaito Kon ; 05-28-2014 05:51 PM.

http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
  


/// , ,

« | »


RoboForm 7.7.9.9 Final xXLEDOXx 0 07-22-2012 03:11 AM
Hellsing-Ultimate-OVA-09- + ++ 16 03-28-2012 07:29 PM


07:15 AM.

...