- > [ ] >


[ ]
[ ]

( )

ێ ͑ ٱ ٱ ٰۤڊ ٰ ^^ ٔܐێ ٰ ͑ٱۃ ۤٱ۫ ڊ ѐۋ ٰٔ۫ ۈۋ ۤٱ Αێ .. ٱ .. ǐ

  
 
|
 
  #1  
07-07-2014, 11:04 PM
 Hayato
Hayato Hayato

 
ێ ͑ ٱ ٱ ٰۤڊ ٰ ^^ http://im64.gulfup.com/uGaWfb.gif

ٔܐێ ٰ ͑ٱۃ ۤٱ۫ ڊ ѐۋ ٰٔ۫ ۈۋ ۤٱ Αێ
.. ٱ .. ǐ Α ێٰٓ " ڊ ٰۋێ "
ێڊ ۈ ݪ۫ ۧ͑ ۋ̑ۃ .. ڊ ٓƪ ۈ
" ٱ " ێ ٰ ٱ ێ ۃ ێۋ ێ ۈ ٱڊڊ ێ ٓۈ ۋ ۈٓ
" ڊ ۋ " ٰ ٱ ٓ Αٓ ۫ ۃ ۈۃ ۤٓʪٱ ۃ ٓ
" ۈ ٱ " Α ٱ ٰ ٰ۫ ۧ ۃ Ӑۈ ڪ ێ ٱٰ
ٔʪ ۫ ͑ٱۃ ٱ۫ ۋٱ͑ܐ ̑
ٓ ۋ
" How i met your mother
"ٔٓ ٰ ٰ ٔٓ , ʐ Ԫ ٱٱ
http://im43.gulfup.com/X2GQXy.gif


http://flowtv.org/wp-content/uploads...3/ted_8090.png


" ێٓ " ێ ٓۋ ٱٔٓ ٔ۫ ..
ۈ۫ ͑ܐ ۧ ۤ ۈΑ۫ ͑ڊ ٓ ۃ ٰ ۋ ۋ ..
ٰڊ ٰ Α ͑ ڊ ۋ .. ٔ ۈ ٱ ڊ ..
ۋ ۈ ٱ۫ ٱۤ۫ ٰ͑ ٓ ٔ ٔێ ۈ ٔ۫..
ٰ ێۃ ۈ ..
Α Αۃ ٓٱٱ ۈ ۤۤ ..
ێٔڊ ٓۤ ٱٓ ٓ ۋۧٔ
..

ێۈٰ ۤٓۋ ٰٰ ٱٰ 37 ..
ڊ ڊێۃ ۈۈ ۤۈێۃ ۈۋ .. ۋٱٓ [ ] ۈ ێٰ ٰ͑ٱێ
ۤ ٰ ̑ Kenyon College ͑ ۫ ٱ Paul Newman
ٔٓ ێ ٰ ٱ Emmy Award
ٱێ۫ ۤ ۫ : Family guy - Six Feet Under ER


http://37.media.tumblr.com/cd2d8ed49...t4go3_1280.jpg


" ٓڊ ێٓ ..
ٰ ێڊ ڊٰ ٱ ێڊ ٱ ۈٔۤٱ ۧڊ ۈ ..
Αێ ͑ ێ ڊ ێ ٱ ێٔ ۤٱ ۈ ٱ ..
۫ڊ ێٱێ ۃ ٔܐ ..
ٔ ۧٔ ٔ ێ ٱ ͑ێۃ ٱۃ .. ۈ ٰڊ۫ ۧȪ ..
ٰٓ Αۃ " " ۋڊ ٓڊ ٰǐ ٔٓ
..

ڊۋ ٰ ̑ێ 31
ۈٓ ێ ٓۃ ۈ ۃ ٱۋێٱ .. ͑ ٓۃ Harvard-Westlake School
ێ ڊڊ ٰ ٱٱٔ .. ٱ ٓ ڊڊ ٱ ٱ ۫ٱ ..
Freaks and Geeks - I Love You, Man - Gulliver's Travel
s
http://cdn.charactergrades.com/stati...mage/Robin.png
ۋ " ێ ٓ ٰ ۋێ ٰ͑ڊ
͑ ٔٱ ٱ ۈ ۫ ۫۫
ٔۧ ٰ ۫ ٔٓ ٱٓڊ ٱ
ڊێ۫ ٱ Α ۧڊ ۈ ۈ ٱٔ
ٰ ێڊ ٓ ٔۃ ͑ ێ ٔ ΑۤѪ ۤٔ ۋ ۋٓ ..
۫ ێ ۃ ̑ڊٓ ٰ ٓێڊ..
Ѫ ٱ ێٓ ۤ ٓٱ .. ͑۫ ٱ ٓٱ ٰ ٱ ..
ۈ ڊ ٱٓ ٰ ۈ ٱΑ ٰ ٱ ..

ٱڊ ٰ ڊ ٱ 30
ۈڊ ۤڊٱ .. ۋڊ ̑ ۫ۋٓێ ۈٰ ێ ..
ʪ ۤٓۋѪ ێ ٱ ۋ ٰ ڊٱ ..
ٰ ێ The Long Weekend - Walking Tall
ۋ۫ ێ Smallville Tru Calling

http://www.gossipetv.com/wp-content/...-8x21-lily.jpg
ێ " ێۃ ۈ ٰ͑۫ ۃ ۋٱ ۋ̑ۋ ێ ۤڊ .. ۈٓڊێۃ ڊ ..
ٰ ۤڊ ٰ ێ ٱۃ ̑
ٰٔ ٰٔ ٱۃ Ԫ .. ٰ ٰۃ ..
۫ ێ ٱ ۤۤ ۋ .. ڊٰ ۈ ٓٱ ..
ڊٱٰ ێ̑ ێٱ ێٔٓ .. ͑ ٰ ێٱ ۋ ێѪ ڊٱ ..

ۈ ٓ ٱ ێ ێ ٰ 38 ۃ
ٓ ۋ ڊێ ێ ۋٱ ͑ڊ .. ۈ̑۫ ڊێۋ ..
ٓ۫ ێڊێ .. Α ڊۃ North Hollywood High School
Buffy the Vampire Slayer
ٱ Angel - Veronica Mars


http://kiwigirlskiwiblog.files.wordp...our-mother.jpg
ٱ" ۤ ٓު ٰ ٓ ێٓ .. ٱێڊ ڊ ݐ ۋ ێ ٱێ ..
ێٰ۫ ۋ ێ ۃ ٱێۈٰ ێٱ ۃ ێۋٰ ٱ ێۤ ٱ ..
ێ ٓѪ Αٱ ٔ۫ ٰ ێ ٱ ٓ ٰٔٓ ..
ێۈٓ ٱ " ٓ ٱ " Αۧ۫ ێ ٔ ڊٱ ..
̑ڊٱ .. ٔٓ ͑ٓڊ.
ۤ ٱ͑ۈ ٰ ۫ ۋ ٱ ۃ ̑Ȫٱ ..
ۋ ͑ێ ۤʐѪ ێ ̑۫ ێ .. ۋ ,ۋۈ ~
ۈ, ۤ ٱٱێۃ ,
ڊٱٱ ێٓ ۈ ۈٱۋ ٱۃ! ,
ۈ Αٰ ٔ ۈٔ ,
ٔ ۤ ٰ ۫ٱѪ ێ ێ ێ ٰ ٰ ,
ۤۃ " " ۋڊ ٔٱۈ ڊ ٰ̑ ۈٓ ۤ ڊ ۈۋ ,
ٰ ۋ , ۤۋ ۤٓ , ..
ۤڊ ۈ ڊ ,ۈێۋ ۋ̑
! legen.. wait for it .. dary !ێ ٓۋ ێ ۤ ٱۤ ٰ ٰ 38
ۈٓ ێ ێۈ ۈێ ٱ͑ٓ ..ٓ ٱ ێ ڊ ۋێѐ
ۈ ێ ٰ ٱٔ ٰٓۃ .. ۋٱٱ ٱ .. ۤ̑ ٰ ٱ 1991 ..
ٰ "ۃ ٱ" ۤ ͑ڊ Ð ٱ̑ ٱ ٱٰ 2010 ..
ٔٓ ٰ ٱ Walk of Fame ۈ͑ Golden Globe ..
ۋٔ ٰ


[http://im70.gulfup.com/3q6gba.png[]

ڊ ٱ ٔٱێۃ ٓۈ ٱ ͑ڊٱٱ
ڊۤۋ ٰ ٰ

ڊ ͑ܐۃ ٔܐٱ ێٓ ۋۤێ ٱ۫ 2030
۫ ٱڊ ٰ ڊ ٰ͑ٓ ٰ ٰٱ ۋ͑ܐۃ ۈ͑ۃ ۈۃ..
ٓ ٰ ۤٓ ۤ ٱێ ٱ ٰ ٓ ٰ ..
ۈ ۈٱ ۃ
Ъۈٱ ٓٱ ٰ ٔ ٰٓ ǐ ۋۤ ٱ͑ٓ ٔ  ..
ۈ ۤ ٱ͑ڊٱ ٰۃ ێ
ۈ ٔۋ ێٔٓ ٱ ..
ۈ ٱ͑ ٓ ۫ٱ ٱٰ ۈٱ ێ ێ ۤ ۋ

[http://im70.gulfup.com/oofzUK.png[/]

ٱێΑ ٱٰ[/COLOR] : 19 / 9 / 2005
ٓڊ ͑ [/COLOR] : 7 ٰ
ڊٓ ٱٔ ٱٰ ͑ ٱ[/COLOR] : 106 ͑
ۈ ٱ[/COLOR] : ۋٰڊ , ۈێ
ٱ۫ ٰٱ ٔۋ ٱ[/COLOR] : ٱ۫
ێێ ێ ٰۈ IMDB
[/COLOR]:8,8
[http://im70.gulfup.com/eVYKZX.png[/QUOTE][/
ٓ ۧۃ ٓ ێڊ ٰڊ ٱ
ۈٰٱ ێ ٱ ۈ ٰٓ ٔ ..
ێ ڊ ٰ ٱ ڊۋ ٱ .. ٓ ٱ ۤۤۃ ..
ۋٱ ێٔۋ ٓ ٓ ..
ٓٱ ێٓ ٰ ۈ ٰ Αٱ ٰ ͑ ٰٔ ..
ٰ ݐ .. ۋ ۈۃ ۫ٱ ٰ ێ ٓʪٱ
ێڊ ێۤ۫ٱ ٰ ۈ ..
ۋ ۫ۃ ۋ ѐ ٰ ͑ ͑۫ٱ ۤ ۈ

ۤٓ ٓ ۋ ۈۤ ٱڊ ̑ٓ ۤ ۤ ێ
ۋڊ ێ ۈٱٓ ڊٱ ۤЪ ێ ٰ .. ێێ ۫ ٱ ٱ
ۈٓ ٰ ̑ڊڊ .. ێ͑ڊ ۈێ ٰ ۫ۃ ٱٰ ٰ ..
ٓٱ ٰ Α ۤ .. ۈێ ̑ ٰ ۫ۋۃ ͑ێێۃ ۈۃ ٰێ۫
ٓ ٓ ڊ ٱ ۋ ٰ ٱ.. ۈێۋ̑ ٱ

[http://im70.gulfup.com/uL7oGU.png[/
͑ٱ ٰ ٓ Ǫڊ
ۋٰ Α  ۤٓ ۈ ۈ ۈ ۤ ..
ۋ ۋۋ ٱ ڊ ڊٰٱ ۫ ʐۈ ڊٰ
" ͑ ٰ ڊ "ڊ ٓ

ٓ ٔ ٰڊ ٓ ێٓ ٱ۫ ٰ ٱ" the mall "
ۈ͑ێ ۋ ێۈ ٱ۫ۤ ۋۤ ۫ۤ ڪ !
ڊٱ ۫ ʐѪ , ۈ ٰٱ , ٰٱ ʐ۫ ʿ
ۈٱ ۈ ۈ ۋ , ێ ʐ ۤٓ
ۈٱ ٱ ٰ "ٔ ۋ͑" ٱ ۤٓ !
ڊ ۈ ٰ ٰٱ͑ ٔٔ ێ͑ ۧ Α ۋ ێ "ٰۃ "


[http://im70.gulfup.com/Hfw0ec.png[/

͑ ٓٓ ۈ
ٱ
ٰێٰ
[]http://im70.gulfup.com/P5WQW4.png
ٱ۫ۃ ̑ۈ ێۋ ٱ ڊ ̑Ȑٰ .: - - :


hgjrvdv uk hglsgsg h[fkfd ;dt rhfgj Hl;l ( jhfu glshfrm jrhvdv hghtghl H[fkd )

 

 


Hayato ; 07-08-2014 06:39 AM.

http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
07-10-2014, 03:52 AM   : 2
DR.Mubark
.: :.
 
 DR.Mubark

DR.Mubark     

DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute DR.Mubark has a reputation beyond repute     


: ( )
.
 

 

 

 07-10-2014, 03:58 AM   : 3
BANRI-KUN
.:: ::.

BANRI-KUN     

BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute BANRI-KUN has a reputation beyond repute     


Smmmms : ( )


߿

+ 

 

 

 BANRI-KUN 07-10-2014 04:06 AM.

07-10-2014, 04:09 AM   : 4
.: :.
 

     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: ( )


>>
+ +

:)

 

 

 

 07-10-2014, 04:24 AM   : 5
Dr-House
.: :.   

    


: ( )
^^

 

 

 

 07-10-2014, 05:22 AM   : 6
L...
Gamer " "
 
 L...

L...     

L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute L... has a reputation beyond repute     


: ( )


 

 

 

   


« | »


Skype ( ) Mr one 14 07-27-2014 07:09 PM
2014 joker! 1 07-03-2014 05:24 PM
( ) 33 08-18-2013 12:00 PM


10:50 AM.

...