- > [ ] >


.: :.

( )

ێٰ ̑ێ ٱ ۈ ۈ ٓ ٓ ٱ͑ٱ ڐ ێٱۤ Α ڊ ۈٓ ʪʐٰ ۤۃ ۫ ٰٱ ٱ ٓ ٱ ǐ ٱΑ

  
 
|
 
  #1  
06-16-2015, 06:09 PM
 Yoh
Yoh Yoh
 


, , , , , , ,


ێٰ ̑ێ ٱ ۈ ۈ ٓ ٓ
ٱ͑ٱ ڐ ێٱۤ Α ڊ
ۈٓ ʪʐٰ ۤۃ ۫ ٰٱ ٱ
ٓ ٱ ǐ ٱΑ ۈ ۤѐٱ ,
ڊ ێ ۃ ٱێ ۃ
ۋ ۈٰٱ ێӐۋ ۋٰ: Ӑ ٱۋ ۋێ
ٱێۃ : ٱٰ
ٱێΑ ٰێٓ : 27 / 9 / 1976
ٱ : 39 ٱ
: ٱ / ٔ / ێ ۋ / ٓ ٱٱ / ٱ
ٱٓ :
: 10
ٔ ٱٰێٓ : ۤ ٰێۈ / ۋٰ
ٱٰ : ̑
ٱٰѐ : ٰٱ̑
: 1.80 ٰ
ٱ : 82ۋٰ ۤڊ Ȑ ٓ Ȑٱ
ۈ ٪ ۤۃ
ۋ ٱڊ ێٰ ۋ
۫ ێ ۤ ڊۃ ٰ ٱ ̑ۋ
ۈ ٱ ۤٓ , ۋ ٰ ٓ
ۤ ٔۃ ۋ
ٱ ٰ ٱڊ ٰۤۤ ٱٰ
ێۃ ێۃ ٱٰ ͑
ۋ ٰ ٰ ٰ ۤۧ
ٱ ۃ ٰ ٱٓ
ێ ٰ͑̑ ٰ ۋۤٱ ۈ ٰ Αٱۧۃ
ۋ ۤ ͑ۃ Αٓۃ , ۤ
ێ ٰ ٔ̑ٱ ڊ Ȑ ٰ
ۤ ٰٓ ٔ̑ٱۤ ٰ ۈۈٱ .ڊ Ӑ ڊ ٱ ۈ ٱۋۃ ٰٓۃ ٱۤ 27 ٰ 1976 ۤۋ ۈ ۋ ۋ Α ڊٰ ێڊ ۈڊ ڊ Ȑ ڊ Ȑ ٰ͑ ٱ ٱ ٰٔ ۈ ۋ ێۤ ٱٱ ۤڊ ۤۃ ۈ ٰٰ ̑ ێۤ ۤۃ ڊ ۤ ۋێێ ٱʪ ۋ۫ٱ .
ڊ ۈ ٱۤٱۃ ٱ ۃ ٰ͑ ۈڊ۫ ٓ ڊ ٓێۃ ۈ ٰ ٔٓ ٰٱٔ ۋٓ ٱٰ ٱ ۫ٱ ٓٱ ۃ ێۈ ٱٰ ٓ ٰٔ ۋ͑ٱۃ ێ ٱ ٱٱ Ѫٰ ٰ ۤ ۈۈٓ۫ ʐۈ ۤٓٱێۃ ۈ ٰ ٰٓ ٱۃ ێ ٱۈ ۋٔ ۫ڊ ێ ٱێ Αۈ̑ ٓۈ ێ ڪ ٓ ۈٱ ێ ٱ ڊ ێÐٓ ٓ ۤ ۈ ۈۃ ۈڊ۫ ٱێ ۈێٓ ێ ۤٱ̑ ۋ۫ۃ ۋ .
ڊێ ۈۈٓۈ Αۈ ٱٰ ͑ ٔ ۤ ۋٰ ٱ ٱٓ ێ ٓ ٱۤ ۤ ۤۃ ٱٔܐٰ ێ ٱۈۃ ٰ ڊڊ ۈ ٱۋٓ ٰ Ȑ ڊٰ ٰ͑ ٓ ٱٓ ێ ٰۃ ٱٰٱ ڊ ٱۤ ٰ ٰٔ .
ڊ ۈ ۈێ ۋ ۈ۫ ٱڊٰ ڊ ٓۃ ۃ ʪ ێ ٓێ ۋڊ ٰ ٱ ڊ ̑ ۈٓ ٱڊێ ͑ۃ ۫ۃ ٰ ێӐۈ ͑ێ ٱ ۫ǐ ٱڊۋ ٰۋێ ٱ ٓ ٓٱٔ ٰ ۈ ٓۤ Α̑ ٓ ٱ ٱ 1986 , ٱێ ۈێ ٱۤ ۈ ٰٓٱ ۤ ۈێ ٰ ۤٱ۫ ێڊ ۈٱ ٰٱ Α ͑ ۈ ٱڊ ٱٰۃ .
ۤڊ ۈٰێ ª ۋ ۈٓێ̑ێێ Α ٰۈٱ۫ ۤڊ̑ۃ ͑ۃ Α ̑ٓڊ ۈ۫ٱۃ ۈ ٱٱ ͑ڊ ٱڊێ ٰڊۃ ۤٱ ۋٰ ۈ ۋ ۈ ٱ Α ٓ ٓ̑ێ ٱ ۈ ٓ ۈ ͑ ٱٱڊێێ ٱ ۋٓێۃ ۈٰۃ ͑ ٱڊ ۃ ۋ Αٱۧۃ ڊ ۋٓۋ ٰۋێ ۋ ٰ ٰٱ ۈۋ ۈ ٰ͑ ٔۈ ڊێ ۈ ۫ ۈٱ ٱ ڊ ێ ڊۃ ٰێ ٱٔٱ ٱٓ ٱۃ ێ ۃ ۈ Αۋ ٱ 1989 ۤ ٰ۫ ٱێΑ ۃ ێ ۈٓ۫ ۤ ٱȪ ٔ ڊێ ٱڊڊ ٱڊڊ ێ .
ٓ ٰ ٱ ٰ 13 ٰ ٱٓ ۋٓ̑ ۧۋ ڊۤ ͑ ێڊ ٓٓ ٓێ ٱ ٱٓۋ ۈڊ ۤԐ ێ ٱ ڊ ٰ ٰ̑ۤ ۫ٱ ٱ ٱ ۈڊ ۈٱٓ ٱ ۋ ێێ ٰ͑ ۈ ێ ,, 14 ٔ ۋۤٱێ ۤٱٓ ٰۤۃ ۤۃ ٱٓ ٓۋ ۋ ʐٰ ٔ ̑ ێۃ ٱ ێ ۋ ʐٰ ێ ێۈ ۋ " ۈٱ ѐ ۤ " , ٱٰٱ ۈ ͑ ٰ ۋێ ٱ ٱٓ ٰ ٔ ۋٱѪ ٰ ٱ͑ ٱۤ ۫ۃ ٱ ۤ ٓۈێ ٱ ٱ .
ۋ 1992-1993 ٱۈ ێٰ͑  ٔێ ٓ ѐۃ ۈٰ ٱ ٱٓێ 28 1993 ۋ۫ ۈ ٰ Ȫٓ ٓۈ ٱۤ ٱ ۤ۫ ٰ ێ ۃ ٓ ێ ٱ ۋ ۤۃ ڊ ۋٱ ۤٱۃ ٱٱێ ێٱ ۈڊ ٰ͑ ٓۤ Ӑ ٰۃ ۋѐ ێ ٱ ۤ ٰ ێ ێٱ .
ٓ ٰۈ ٱٱ ڊ ۋٱ ێ ٪ ێӐۈ ۈێ ۋ ۤ ٰ ٱ ڊٰ ٰ ۤ 16 ٰ .
ۈ ٰ ٱٰ 1995 ۧ ۋٰ ٱ , ٰ ٱٰ 1997 ٰٔ ٱ ێڊ ٓ ٰ۫ ٰ .
ۤ ۈٰ 2000-2001 ڊۤ ۈ ۋ ۋ ۤێ ێۤ ڊٓ ٰۃ ێ ٱۈۃ ٓ ٰ ۤ ٱێӐۋ ̑͑ ٱێ ٱ ۈ ٰ̑ ٰ ٓ ٰ۫ۃ ٓ ͑ ێӐۈ ۈێ ٓێڊ 13 ٓ ٔێ ٓ Ȫٱ ێ ۈٱ ͑ٱ ٱٓۋێ ٱ ٱ Α ۈ ێ ێۤ ٱڊێ ۋٰ ۤ 17 ۈۋ 2001 ۋٔ ۈٱٔٓ ٱ ٱێ ۋ ʪ 3-0 ٓ ێٱ .
͑ ٱܐ ۈێ ێ ٱێ 2000 2001 ۋ̑ٱ ٰ ѐ ٱۤٱ ێ ̑ Ъۤۃ ۈڊ ۧٔ ٔۤ ٱٱ ۈ ٔ ۤٔ ۋٓ۫ ٰ ٓ ٔ ͑ ̑ێ ێӐ ێ ۧۤ͑ ٱ ۋٱ͑ٓ ٱٓ ٓ ۋٱ ۋٱ ۫ ۃ ٓΑ .
ۈ ٱێۃ Ӑ ۋێ ٓ ͑ 20 ٓ 2003-2004 ۋڊ ٱ ێ ۋٰ ێ .ێ.ٰ ێ ۋڊ ٔ ۫ٱ ۈێ Αٓ ٱ ٱ ̑ ێ Αۃ ٱٰ ٰ 2004-2005 ٓ ٰ ٱۋ ٱۋ ̑ ێ ڊۤ ۋۋ ٱێ ٔ ٰѐ ٰ ۋٓ ێ ێ ۋٱ ۃ ٰٓ ۋ 2004-2005 ۤێ Ӑۋ ۈ ۤ ̑ۋٰ ٔ ٔ 15 ٓ ٔ ۫ٓ ٰ 100 ٓۋ ێ ڊ 3 Ð 2004 ۋێ ۃ 3-3 ۈۤڊ ۫ 19 ٓێٰ 2004 ۧۤٔ ٓ Α ٓ ٱ ٓ ێ ٓ ٱ 107 ێǐ ۤٱٰ ۋڊ ٰ ۤ Roberto Pruzzo .
2006 ڊ ٰ͑ ێ͑ ªڊٱ Ð ٱޡ ۈٓ ٔ 15 ڊ 24 ۈٰٱ 11 ٰ ٰێۃ .
19 ٱێ 2006 ٱ ڊ ٱ ۤۋێ ٓ ٰ Ӑ ۈ ۤ ۤ ٰ 2006 ڊ ۈ ٰ ٱۃ 11 ۈ 2006 ٔێ ڊ ێ ۫ ۤۃ ٱ ێ ٰ ٱ 3-1 ٱٰٰ ۈڊ ѐ ͑ ٓ ٱٔ ܐۈ ۋێ ٱۃ ̑͑ۃ ۈ ٱ ۋٱ ٱێ͑ ۈ ۤ ڊٰ ڊ ۈڊ ̑ٓێٓ ͑ێ ٱ ̑ٱێۃ .
ۈ 2006-07 ٱ ٱӐ ۋ ٱٓٱ ٱ ٰ ٓ ٓۈێ ێٱێ ۈێ ۋٰ ۈٓێ ٱ ٱ ۋ۫ ۋ ۈ͑ ۤ ێێ ٱٰ 2007 ڊ ٰ͑ Ӑ ۈ ێ ̑ ٱٔٱ ۫ ٱۈ ٓ ۋٱ ٱٰ ۋ ٰ ۤێ ٔۃ ٱ ٱ ٱЪێۃ ٱ 2007 ۈڊ ٔ ٱ ۋۈ ͑ ٰѐ 10 ٰ ۤ ٰۈ .
ٔ Ӑ ێ ٓ 200 ێ ۈ ٰۤۃ ٱٱ ٓ ٱۋ ێ̑ۃ 4-0 ێ 16, ێ 2008 ڊ ٰ͑ ێ ۤۃ ێΑ 28,ێٱێ/ ٱ ٱ ٓ ٱ ѐۤۃ ێێ ٱ ێۈ ٱێۤ 19 ۋ ٱۃ ٱ ٱ ۃ ٱ ٱٰۤێ ٱۤ ۋ ٰۃ ٱ͑ێۃ ۋڊ ٱۤ ۫ٱ ۃ ۫ .
ٰ ێ Ȑ ێ ۃ ێ ٱۤ ٓێ ٱ ۤٱۤ 24 ێۈ ۈ ܐۋ ێ ێ ۤۤ ۧٱۃ ۈ ۤٔ ۃ ۃ ٓ ͑ۤ ۤێ ٓ ۈ ۋ ܐ ێ ٰٔ ێ ێ ۤێ ێ ͑ ܡ ۤٱ ٓۤ͑ ٱܐ Ð ͑ۋ ٱٱ ێ ٱێΑ ٱٓێ ۈٰ .
ٰ ٱێӐۈ ۧٱۤ ٱۋ ٰ ٰۤ ٱ ٱۈ ٱێ ۤۋۃ 2006 ٓ ٱٰۤ ۋ ۃ Ԫۈ ٱۃ ۤ ٰ ۋێ ێ ٰ ێ ڊۃ ۈ ۤٱٔ ٱٰٓۃ ٱۋ̑ڊ Ȑ͑ ڊ ۈ ٰ ٱٰ ʪǡ ٱ ٱ ٱێٱ ۤۤ ۋ ٓ ٔ ۫ڊ ٱۋ͑ٓ ۈٱ 2006 ѐۃ ̑ ڊ ٰۤۤ ٱ ٓ ѐ ێ ێ ٰٰ Α ٱ ٔێ ۤڊ ڊێۃ 61 ۋڊ ٰΑۤ ٱ ٓ ۤۋۃ ٰ ڊ ٰ Α Ӑ ۈ ٰۃ 23 ٱ 2006 ێӐۈ ٱ ٓٱ ªڊٱ ٰ 2006 ۧٓ 4 ێ ͑ۃ .
Ԫڊ ٱٱٰ ۃ ̑ێۃ ۈٰ ڊ ٱ ͑̑ تڊٱ ٰ ۈۤ Αۃ تٱڊ ٱٔٱۤ ٔۃ ۤۧێۃ ٱٰ Α ٰ ͑ ٱ͑̑ .
ۋێ ٱٓێ Α ێٱێٱ ڊ ۤڊ ٱێ ٱ 2006 ۋ ێ Ԑ ێ ٔ ۤٔ ٓٓ ٱ ٱ ٱٓێ ۈ Ð ۃ ٰٓڊ ۈ ٓ ۈۧ ٱ ۋ ۫ۈ ٱ ٱڊۈ ێ 20 ێێۈ 2007 ۈ ێѐ ێ , ڊ ͑ۈ ٰڊۤ ۤ ٱ ٰٓ ڊۋٱٓ ٱ ͑ۋ ۤٓ ڊڊ ͑ ٔۋ ێ ٰ Ӑۈ ٱѐۃ ۋۤۃ 2008 ٱӐۋ ٱ ێ ٱٱ. ٱ ٓ ڊ ۤ ێێٱ ٔ ٱڊ ٰ Ԑۃ ۤۤ ۋۤٱ 2012 .ٱٓێ :
ٱڊۋێ ٱێٱ: 2000-2001
ۋ : 2001-2007
ێ:2007-2008

̑ ڊۃ :
ٱٰ ۋۃ ͑ 18 ۃ
ٱۈۈێۃ ٔ 21 ۃ : 1996
2006

̑ٱ ٓۃ :
ۤ ۋ ٓ ٱ ٱڊێ ٱ : 1999
Α ۃ UEFA Euro 2000
ٱٓۋێ ٱٱێ : 2002 2003
ٰ Ԑۃ ێ ێ ٓ ٔٱ ێ ۋێۃ ͑ٱڊ ڊ ٰٓ
Ԑۃ ێ ٰ 2006
ۤ ٱ :2000 2001 2003, 2004, 2007
ٓ ٓۋێ :2006-2007
ٱ͑ ٱЪ :2006-2007
Ð ۤ ٓٱ ێΑ ٱٓێ ٰ(303)
Ð ٱ ٱێ ٱێۃ ێ ٱΑ ڊ ۋٱ (612)
ٱٰ Ð ۤ ٓ ٰ ۤ ٓۋێ ٱ ڊ 241 ٓ
̑ ٱٰٓ ۫ۤۃ 2010 ٱێ ۈ ٱ ٔ ٰ ٰ̑
Ð ̑ ٰ ڊ ۈ Ѫ 38 ٱ .ۈ ێۤێٓ / ۈ goalٰ ۤ ̑ۈ ێۈ ۈۋ ٓ ٰۤ
ۋ ٰ ۤ
ٰ ٰ ٱ: - - :


jrvdv uk lg; v,lh tvhkads;, j,jn ( jhfu glshfrm jrhvdv hgvdhqm ) j,fd

 

 


Yoh ; 06-20-2015 11:09 PM.

http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
06-21-2015, 12:19 AM   : 2
.:: ::.
 
     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: ( )


 

 

 

 06-23-2015, 09:48 PM   : 3
~
 

      

  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: ( )^_^

 

 

 

 06-25-2015, 05:37 AM   : 4
ahmed al ghoul 2050
Mr. AhMeD
 
 ahmed al ghoul 2050

ahmed al ghoul 2050     

ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute ahmed al ghoul 2050 has a reputation beyond repute     


: ( )

+

 

 

 

 06-25-2015, 03:19 PM   : 5
Nёkð
 
 Nёkð

Nёkð     

Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute     


: ( )

 

 

 

   


, , , , , , ,

« | »


../ MichoTakeo 1 06-16-2015 02:32 PM
(( )) Yoh 18 06-16-2015 06:23 AM
../ MichoTakeo 6 06-07-2015 02:02 PM
( ) $$ 14 06-06-2015 07:46 PM


12:40 AM.

...