- > [ ] >


.: :.

 
  #1  
09-02-2015, 03:25 PM
  мαѕтєя
мαѕтєя мαѕтєя

   

 

5


,,


ٱڛٱ ڪ ۈۃ ٱ ۈڪٱ:

ڪڪ ٱ ٱ ڪ

ٱ ٱ ٱ

ٱۈ ڪ ۈۈ

ۈ ڪ ٱ ٱ ٱ

ٱ ۈ,,

ٱۈ ڛڪۈ ۈۈٱ ٱۃ

ٱۃ ۈٱ ۃ ٱٱٱ


Adolf Hitler

ۈۃۈ ڪٱ ڪٱ ٱ ڪ ٱۃ ٱڛٱڛ : ٱۈ ٱۈڛ Adolf Hitler

ۈ ٱڛٱ 20 ٱ 1889 ۈۈ 30 ٱ 1945

ڪٱ ٱٱ ٱٱٱڪ ٱۈ ( ٱ ٱٱ )

ڪ ٱٱٱ ٱ 1933 ٱ ٱ 1945ٱ ٱٱۃ ٱٱۈ :

ۈ ٱۈ ٱٱٱ ۈ ڪڛٱ ڛڪ

ٱ ڪٱ ٱڪ ٱ ڪڛٱ ۈۃ ٱۃ

ۈٱ ٱٱ ٱۈ ٱ ۈٱٱ ٱڛڪۃ

ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ.

ڪۈ ٱڛٱڛٱ ۈٱ ٱ ٱٱٱ ٱۈ ٱڛٱۈۃ

ۈ ٱ ٱڛڛ ٱ ٱٱٱ ٱ

ٱٱ ٱڛٱۃ ۃ ٱ ٱ

ۈٱ ٱٱۃ ٱڛٱڛۃ ٱ ڪ ٱۃ.ٱ ٱٱ :

ٱۃ ٱ ٱٱۃ ٱٱۈ , ٱڛ ٱ ۈٱ ٱ

ٱۈٱ ٱٱٱڪۃ ٱٱٱ. ۈۃ ٱڪٱۃ

ٱٱ ٱ ۃ ٱٱۃ ٱۈ ۈٱۈۃ ٱڛٱ ٱ ٱٱ ٱۈ.

ۈ ٱ 1919 ٱ ٱٱ ٱٱٱ ٱۈ ۈ ڪۃ ڪٱ ڛ ٱ

ۈ ٱ ٱ ٱۈ ٱٱۃ ۈ ۈۃ ٱۈۃ ٱ ڛ ٱ ٱٱ ۈٱ ٱ ۃ.

ۈ ٱ 1920 ڛ ٱ ۈ ٱ ٱ .

ۈ ٱ ۈ ٱڛ ٱ ٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱڪ ٱۈ

ٱۈ ٱ ۈۃ ۃ.

ۈٱ ٱ ٱ ٱۈ ٱٱ .

ۈ ٱۃ ٱۈٱۃ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱٱ.
ٱ ٱٱڪ :

ۈٱ ٱ ٱٱ ٱڛٱڛۃ ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ڪڛ ٱۈ ٱ ٱٱٱ

ٱ ۈڛٱ ٱٱٱ ٱ ڪٱ ٱڛۃ ٱٱۃ ٱٱ ٱٱڪ

ۈ ٱٱۃ ٱٱٱۃ ٱ ٱ ٱٱٱ ٱڪڛٱ ٱٱٱ ۈ ٱڪٱ ٱۈۃ ٱٱۃ ٱ ٱ
ٱۈ.


ۈٱ ٱٱۈٱ ٱٱۃ ٱڪٱ ٱڛٱڛۃ ٱٱ ٱڛٱڛۃ ٱۈٱ ٱ ٱ ٱٱ.

ۈۈ ڛ ٱۈۃ ٱ 1934 ٱ ٱڛٱڛۃ ڪڛٱ ٱٱٱ ۈڛ ٱۈۃ

ۈ ٱٱۃ ٱ ٱۈۃ.

ۈ ٱۈ ٱٱ ٱ ٱٱٱ 1935 ٱ ٱۈ ٱ ۈ ٱٱ

ٱۈٱۃ ٱٱٱۃ ۈٱ ٱٱ ٱڪۈۃ ۈٱ ٱٱۃ.

ۈ ڪ ۈ ٱٱ ۃ ٱ ٱڛ ۈٱ 180,000 ۈ ٱٱٱ ٱ ٱٱٱٱ.

ۈ ۃ ڪ ٱ ٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ۈ ٱѡ

ۈٱ ٱٱۃ ٱٱٱۃ ٱٱٱ ڪ ۈٱٱ ٱٱٱ ٱ

ٱ ۃ .

ۈ ٱڛ ٱ 1935 ٱۃ ڛٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱۃ ٱٱۈ ٱ

ٱٱ ٱ ٱٱٱ ۈٱ ٱ ٱۃ ٱۈۃ ٱڛٱ ٱ ٱٱ ۈ ڪ ٱ ۈۃ ٱ ٱٱڪٱ

ۈ ٱ ٱٱۃ ٱٱڛٱۃ ڪٱ ٱڪ ٱۃ ٱٱٱۃ ٱ ٱ ٱڛٱ ۈٱ ٱٱۃ ٱڛٱٱ

ٱۃ ٱڛڛڪۈ ٱڪۈ ٱٱ ٱڪۈۃ ٱٱڛٱۃ.

ۈ ٱڪۈ ٱ 1936 ٱ ٱٱ ۈڛۈ ٱ ٱٱٱ

ۈ ۈ ٱ 1937 ٱٱٱ ڛٱ ڛٱۃ ۈٱ ٱڛۃ

ۈڛ ۃ ٱٱۃ ٱٱٱۃ ٱٱۃ .

ٱٱۈ ٱۃ ڛٱٱϔ ٱڪۃ ۈٱ ڪٱ ٱٱ ۈ ٱٱٱۃ

ۈ ٱٱ ۈٱڛ ٱ ٱٱ . ۈٱڛٱ ٱ ٱ ٱٱۃ ٱڪۃ ٱ 10 ٱڛ 1939.

ۈٱ ٱ ۈٱ ٱ ٱٱ ۈٱڛ ٱٱ ٱ ٱٱٱٱ ٱٱۃ ٱٱۃ :

ٱڛۈٱ ٱٱ ٱٱۃ ۈ ٱۈ ڪٱ ٱٱۃ ٱڛڪۃ ٱٱٱۃ ٱ . ٱ1940

ٱٱٱ ٱٱڪ ۈٱۈ ۈ ٱۈ ڛ ٱٱ ٱ ٱٱٱ ڪ ۈٱ ڪٱ ۈڪڛۈۡ

ۈڛٱ ۈٱٱ ٱٱۃ ۈ 6 ٱڛٱ. ۈ ٱ 1941 ٱ ٱٱٱ ۈڛٱٱ ۈٱۈٱ

ۈ ڛ ٱۈʡ ڪٱ ٱۈٱ ٱٱٱۃ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ۈٱ . ۈ ٱơ

ٱ ٱۈٱ ٱٱٱۃ ۈ ٱ ۈ ۈڛٱ ۈٱ ٱٱٱ ٱۈڛۃ ٱٱۃ ٱٱۈۈۃ

ۈٱ ڪ ٱ ۈٱ ٱۃ ٱۈڛۃ ۈڛڪۈ. ۈ ٱ ٱٱۃ ٱٱ

ۈ ٱۈٱ ٱٱٱۃ ٱٱ ٱ ڛڪۃ ٱٱٱ ٱۈڛۃ ۈٱۈۃ ٱٱ ٱڛڪۃ

ٱ ۈۃ ڛٱٱϔ ٱ ڪٱ ٱۈ ۃ ڪٱ ٱٱٱ ٱ ٱٱۃ ٱٱۃ

ٱۃ ٱٱۃ : ٱٱٱٱ ٱٱۃ ٱ ٱ ٱۃ ٱ ٱٱۃ ٱٱۃ ۈٱϡ

ٱۃ ٱۃ 1939 ٱ1942 ٱٱڛٱۃ ٱٱۈ ٱٱٱ ۈٱٱ

ٱ ٱۈ ۈ ٱٱٱ ٱڛۃ ۈٱ ڪٱ ۃ. ڛٱۃ ٱٱٱ ڪۃ ڛٱٱ

ۈٱ ۈ ٱٱۈٱ ٱٱٱۃ ٱٱٱۃ ۈٱٱ ٱ ٱۈٱٱ ٱۃ 11 ڛ 1941

ۈ ٱٱ ٱۈ ۈ ڪ ٱٱ ڪ ٱۃ ٱٱۃ ٱٱٱ . ٱۃ ٱ ٱٱۈۃ

(ٱٱٱۈۃ ٱٱۃ) ۈٱڪ ٱۃ (ٱٱٱ ٱڛۈ) ۈٱ ٱۃ ٱۃ ۈٱٱۃ (ٱۈٱٱ ٱۃ)

ٱڪ ٱ ٱ ٱ ٱ ۃ ٱ ۈٱٱ ٱڛٱڛۃ.ۈ ٱ 1943 ٱٱٱ

ٱٱۈۈ (ۈڛۈ) ۈٱ ٱڛۃ ٱۈڛ ٱٱ ٱۃ ۈٱ

ٱ ٱۈۈٱ ٱۃ ۈ ٱ ٱ ٱۈڛ ٱ ۈڪ ٱٱ ٱۈۈ

ٱ ٱۈٱ ٱٱۃ ٱڛۃ ۈۈ ڛ ڪ ٱٱ ۈۈ ٱٱ ۈٱٱ

ٱٱٱ ٱۈڛۃ ٱ ٱٱ.ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۈٱ

ٱ ٱٱ. ۈ ٱ ٱٱѡ ۃ ٱ ۈٱٱ ٱۈ ٱٱ ٱ ٱٱٱ

ٱۈ ٱڛٱ ۈٱ ٱۈ ٱٱۃ ۈ 19 ٱڛ 1945 ٱ ٱ ٱٱ

ۈٱٱ ٱڛڪۃ ۈۈ ٱۈٱٱ ۈٱٱٱٱ ۈ ڪ ڛٱٱ ٱٱٱ ۈ,

ڪٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ۃ ڪٱ ٱ ٱۈ ڪ ٱٱ ۈۃ ۈۈ

ۈ ٱۈ ٱۈڛ ٱۈٱ .

ۈ : ۈۈ ٱۈٱ ٱۈڛۃ ۈٱۃ ٱ

ٱٱٱ ۈٱ ٱٱ ٱۈ 30 ٱ 1945 ۈ ڪٱ ٱۃ ٱ

ۈٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱ ٱٱۃ ٱڛٱ ۈۈڛ ڪ ڪ ٱۃ ڛ ڛۃ

ۈٱ 30 ڛٱ/ٱ 1945 ٱ ٱۃ ٱۈ ٱ ڪٱ ٱۈ

ٱ ۈ ۈ ٱٱ ٱۈ.ۈ ٱٱ ٱ ٱۈ 88 ٱٱ ۈ ٱ ٱٱۃ

ٱۈۃ ٱۃٱ ٱ ٱڪٱۈ ٱٱ ٱ ٱۈ ٱ ٱٱ ۈڛ

ٱۃ ڛۈٱ ٱٱ ٱ ٱٱ.ۈۈ ڪٱ ٱڛٱ ۈ ٱٱ ٱٱۈۃ

ٱ ڪٱ ٱٱ ٱۈ ۃ ٱ ٱ. ٱ ٱ . ۈڪ ٱ ڪٱ ڪٱ ٱٱٱٱ ٱٱۃ


ٱ ڪٱ ۈ ڪ. ٱٱ ٱ ٱۃ. ڪٱ ڛ ٱۃ. ۈۈ

ٱ ڪٱ ٱٱۃ ۈٱ ٱٱڪ ٱۃ ڪ ٱ ڪٱ ٱ ٱٱ ٱ

ٱ ٱ .ۈ ٱٱ ٱۈٱ ٱۈڛۃ ٱ ڛۈ ڛٱۃ ٱ ٱٱٱ

ٱۈ ٱ ۈ () ٱє ٱۈ ٱٱ ۈ ٱٱ ٱ.

ڪڪ ٱ ٱ ٱ ڛڪ ۈٱ ٱٱ ٱ ۈٱ ٱ ۈ ٱۈ ٱڛٱ ٱٱ

ۈٱ ٱٱޔ ٱ ۈ ۈڛۈ ٱ ٱ ۈ ۈۃ

ٱۈ ڛٱۃ ٱۃ.ۈٱ ٱ ۈٱٱ ٱۈ ٱ ڪ ٱ ٱ ۈٱٱ ٱٱ.

ٱ ٱ ڪ ٱۈ ٱ ڛٱۃ ٱۈ ڛٱ.ۈۈ ٱڛ ٱۃ ٱٱۃ ڛ ٱ ڪ

ٱ ٱۃ ٱٱݡ ڪ ڛ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ۈڔ ٱٱ ٱ

ٱ ٱ.ٱۈٱ ڪ ۃ ۈٱ ٱٱ ۈٱ ۃ.ڪٱ ٱ

ٱ ٱ ٱۈۈٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ۈ ٱۈۃ ۈ ٱڛ ٱۃ ٱ ٱٱ ٱۈ

ۃ ٱٱ ۃ ٱۃ.ۈڛ ٱ ٱ ٱ ڛٱ ۈ ٱ ٱۃ ٱڛ

ٱ ٱٱ ٱ ٱۈ ٱ ٱ ٱ ٱۈ ٱۃ ٱٱۃ.ۈڪ ٱ ٱٱ ٱڛٱ ٱ

ٱٱۃ ٱٱۈٱ ٱ ٱٱ ۈٱ ڪ ڪٱ ٱٱ 䔡 ۈٱ ٱ

ٱٱۃ ۈ ٱ ٱٱۈ ٱ ۈڛٱ ٱۈۃ

,,


ۈۃ ۈٱ ڛ ٱٱٱ
ۈ ۃ ٱٱ
ڛٱڛ ٱۃ ۈ ٱ
ۈ ٱڛڪ


ٱ ٱ


ۈۃ ۈۈ ٱڛ ٱ ٱ,,


ٱ

ٱۈۈ :: мαѕтєя

ٱ :: Soul
ڛ ٱ ٱ ٱ ٱٱ

ڛ :: ٱڛٱۃ

ٱڪٱ :: мαѕтєя,,

ٱٱ ٱۈ ٱ ڪۈ ٱڪ ٱۈۈ

ۈٱڛٱ ڪ ۈۃ ٱ ۈڪٱ 

 

: мαѕтєя
мαѕтєя ; 09-03-2015 12:07 AM.
09-02-2015, 03:39 PM   : 2
Cαsper
 
  Cαsper
Cαsper      

Cαsper will become famous soon enough     


: 4

*^*

~

+


 

 

 

 

09-02-2015, 10:27 PM   : 3
AL:king
(+ +)
 
  AL:king

AL:king      

AL:king is on a distinguished road     


: 4мαѕтєя

..
 

 

 

 

, , , , ,

« | »


4 0 08-19-2015 09:14 PM
2 15 08-02-2015 11:40 PM
3 мαѕтєя 0 07-29-2015 04:02 PM
1 15 07-15-2015 04:05 AM


04:03 PM.

...